به گزارش «شيعه نيوز»، "ايان بلاک"، دبير امور خاورميانه روزنامهگاردين انگليس نوشت: نگراني از فعاليت هاي تروريستي، جدايي طلبي، جنگقبيله اي، و سقوط اقتصاد، سبب شد آل سعود در بحران هاي مختلف يمن دخالتکنند.
وی با اشاره به توصیه عبدالعزیز آل سعود به پسران خود برای ضعیف نگهداشتن یمن، خاطرنشان کرد: هراس از بي ثباتي و خشونت در يمن منجر بهفراموشي توصيه عبدالعزيز شد.

به نوشته این روزنامه، آل سعود از عمال فشارهاي مستقيم به علي عبداللهصالح با وجود نااميد شدن از رياست وي پرهيز کرد، و افزايش بحران در اينکشور سبب شد رياض از طرح شوراي همکاري خليج فارس مبني بر کناره گيري صالحاز قدرت حمايت کند.

گاردین در این گزارش تاکید کرد: مقامات سعودي در يمن نفوذ زيادي دارند،در اين خصوص هر ساله به رهبران قبايل ميليون ها دلار پرداخت مي کنند.همچنين با دخالت نظامی در یمن عليه گروه الحوثي، مدعی شد ايران از اینگروه حمایت می کند.