گروه بينالملل: هفتمين مجمع اقتصادی جهان اسلام(WIEF) امروز، هفدهم خردادماه، در شهر «آستانه»، پايتخت قزاقستان، آغاز میشود.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی«eurokaznews»، هفتمين مجمع اقتصادی جهان اسلام ـ كه برای اولين بار درآسيای مركزی برگزار میشود ـ امروز با حضور نخستوزير قزاقستان آغازمیشود.

موضوع نشست امسال، «رشد جهانی شدن: ارتباط، رقابت، همكاری» است و بيشاز 150 سخنران داخلی و خارجی برای ارائه مقالات خود در اين نشست شركتخواهند كرد.

اين مجمع از تاريخ 17 تا 19 خردادماه برگزار میشود كه در آن علاوه برسران و رؤسای جمهور كشورهای مختلف، رهبران و نمايندگان سازمانهایبينالمللی و همچنين تاجران، كارشناسان، انديشمندان و شخصيتهای برجستهعرصه اقتصاد اسلامی حضور دارند.

افزايش سلامت اقتصادی در كشورهای اسلامی از طريق افزايش تجارت وبازرگانی ميان اين كشورها، تبديل جهان اسلام به يك قطب اقتصادی پرسود برایجذب سرمايهگذاران و فعالان اقتصادی جهان و افزايش مشاركت اقشار مختلفجوامع اسلامی به ويژه جوانان و بانوان در فعاليتهای اقتصادی از جملهاهداف برگزاری هفتمين مجمع اقتصادی جهان اسلام عنوان شده است.

همچنين شركتكنندگان در اين نشست قصد دارند توجه كشورهای عضو سازمانكنفرانس اسلامی را بهسوی سرمايهگذاری در كشورهای مسلماننشين جلب كنند وبهرهبری از اقتصاد اسلامی را در اين كشورها افزايش دهند.