تصاویر آسمانی که نقاشی شد

سرزمینهای آلاسكا، گرینلند،اسكاندیناوی، كانادا و نروژ میزبان این نمایش خیرهكننده آسمان شبهایقطبی هستند و در این راستا، در كشور نروژ از 28 ژانویه تا 5 فوریه«فسیتوال نور شمالی» برگزار میشود.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
آفتاب:سرزمینهای آلاسكا، گرینلند، اسكاندیناوی، كانادا و نروژ میزبان این نمایشخیرهكننده آسمان شبهای قطبی هستند و در این راستا، در كشور نروژ از 28ژانویه تا 5 فوریه «فسیتوال نور شمالی» برگزار میشود.

شفق قطبیدر نیم كره شمالی در عرض جغرافیایی 65 تا 72 درجه بین ماههای اكتبر تامارس آسمان شب قطبی را به یک تابلوی نقاشی خیره كننده و دلفریب تبدیلمیكند.

سفر به سرزمینهای شمالی برای كسانی كه از دمای قطبی واهمهای ندارند یک موقعیت استثنائی برای به تماشا نشستن شفق قطبی است.

برپایهافسانههای اسكیمویی، شفقهای قطبی ارواح كودكان مرده است اما توضیح علمیدرباره شفق قطبی بیان میدارد كه این پدیده حیرت انگیز در اثر توفانهایخورشیدی و توفانهای الكترومغناطیسی ایجاد میشود.

شفق قطبی درنیمكره شمالی بین 65 تا 72 درجه عرض جغرافیایی بین ماههای اكتبر و مارس ودر مدت شب قطبی در آسمان این منطقه خودنمایی میكند.

براساسگزارش لارپوبلیكا، سرزمینهای آلاسكا، گرینلند، اسكاندیناوی، كانادا ونروژ میزبان این نمایش خیره كننده آسمان شبهای قطبی هستند و در اینراستا، در كشور نروژ از 28 ژانویه تا 5 فوریه «فسیتوال نور شمالی» برگزارمیشود.