[JUSTIFY]یک عکاس آماتور خوش ذوق، عکسیاز یک نمای بیابان لیبی تهیه کرده است که در آسمان این نما بیشتر صورتهایفلکی و کهکشان راه شیری را میتوان دید.

به گزارش خبرگزاری مهر،اگر شما در شهر زندگی میکنید، حتما تاکنون فراموش کردهاید که در بالایسر شما میلیاردها ستاره درحال درخشیدن هستند. صحنههایی بسیار دیدنی کهبه دلیل آلودگیهای نوری شهرها ناپدید شدهاند.

در این راستا، یکعکاس آماتور اهل ترکیه به نام «تونک تزل» تصویری شگفتانگیز از آسمان شبدر بیابان لیبی گرفته است که در آن میتوان چکیدهای از آنچه که در تمامکهکشان راه شیری وجود دارد را دید.

تونک تزل، این تصویر را 7 دسامبر گذشته یک ساعت پس از غروب آفتاب گرفته و تمام صورتهای فلکی را در آن مشخص کرده است.

اینعکاس خوش ذوق در این خصوص گفت: «من 6 تصویر با پانورامای 2 در 3 گرفتم وبعد با کمک یک نرمافزار پردازش عکس، این تصویر نهایی را ساختم.»

ویافزود: «پس از اینکه آسمان بهاندازه کافی تاریک شد، راه شیری از راست افقجنوب غربی رویت شد. به خاطر آسمان پاک و شفافی که غروب میکرد توانستم نورمنطقه البروج را به راحتی از چپ افق جنوب غربی مشاهده کنم.»

براساس گزارش دیلی میل، «تزل» که از سال 1992 عکاسی آماتور میکند اظهار داشت: «نیمه شمالی آفریقا زیباترین آسمان شب را دارد.»

اینعکاس ترک برای سازمان «دنیا در شب» (TWAN) کار میکند. هدف اصلی این گروهتولید و عرضه مجموعهای از عکسها و فیملهایی از جذابیتهای آسمان است.

تصویر آسمان شب در بیابان لیبی


دراین تصویر سراسر منطقه البروج مشخص شده است. برای مثال میتوان صورتهایفلکی دلو، پگاسوس، عقاب، بربط، مارگیر، هرکول، قنطور، دم مار، کماندار،ماکیان، مرغ ماهیخوار و... و همچنین سیارههای عطارد، مشتری و اورانوس رامشاهده کرد
[/JUSTIFY]