با صرفه جويي بيش از 80 ميليون يورو صورت گرفت؛
قطع كامل وابستگي ايران به واردات «مطللس» از خارج
خبرگزاري فارس: بانك مركزي از قطع كامل وابستگي واردات «مطللس» از خارج خبرداد.


بهگزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاعرساني بانك مركزي، با پيگيريمستمر و مجدانه نيروهاي بانك مركزي و همت كاركنان پرتلاش شركت صنايع مسشهيد باهنر در آينده نزديك توليد « مُطلس» (پولك) در داخل آغاز و كشور ازواردات اين محصول مهم بي نياز خواهد شد.
اسكناس مورد نياز معاملاتروزمره ايران طي ساليان متمادي در خارج از كشور چاپ مي شد و اين روند تاسال 1362 ادامه داشت. در آن زمان، با تلاش كاركنان متعهد سازمان توليداسكناس و مسكوك بانك مركزي چاپ اسكناس در داخل كشور آغاز شد و به دنبالساخت و بهره برداري كارخانه توليد كاغذ و اسناد بهادار (تكاب) توليد كاغذاسكناس هم از سال 1382 با استفاده از منابع داخلي امكانپذير شد.
اينگام ارزشمند يكي از روياهاي ديرين بانك مركزي را در زمينه خودكفايي و بهرهمندي از ظرفيت داخلي جامه عمل پوشاند، ولي زنجيره توليد ابزارهاي مبادلهدر داخل ايران هنوز كامل نبود و وابستگي به مطلس وارداتي مورد نياز ضربسكه ها همچنان ادامه داشت و سالانه مقادير معتنابهي ارز از كشور خارج ميشد، به طوري كه طبق آمارهاي موجود ، تنها طي هشت سال گذشته براي خريدحدود13 هزارتن مطلس مورد نياز، بيش از 80 ميليون يورو اختصاص يافتهاست.
نكته مهمي كه لازم است در همين زمينه به آن اشاره شود اين استكه مطلس خريداري شده معمولاً بين يك دوم تا يك سوم نياز واقعي كشور راپوشش مي داد و ارقام خريد، به هيچ وجه منعكسكننده ميزان سكه مورد نيازنبود.
وجود منابع سرشار خدادادي، در اختيار داشتن دانش فني و نيرويكار ساعي و پرتوان همه و همه مقامات بانك مركزي را مجاب و مصمم كرد تا ازتمامي مزيتهاي موجود براي تكميل زنجيره توليد مسكوكات در داخل كشور نهايتبهره را بگيرند و اينك با ياري پروردگارمتعال و مجاهدت قابل تحسينفرزندان ميهن اسلامي مي توانيم با افتخار از خودكفايي در توليد اسكناس ومسكوك سخن بگوييم.
اكنون كه به فضل الهي و تلاش خستگي ناپذير فرزندانشايسته اين آب و خاك در آستانه توليد مطلس مورد نياز و قطع كاملوابستگيدر اين خصوص قرار داريم ، بايد اذعان داريم اين اقدامغرورانگيز ، مرهون تلاشها و پيگيري شبانهروزي مسئولان بانك مركزي وسازمان توليد اسكناس و مسكوك است.

* 13 سال تلاش

كساني كه تحقق اين آرمان بزرگ و فراهم آمدن زيرساختهاي لازم براي اين هدف والا بيش از يك دهه دغدغه فكريشان بوده است.
سيزده سال تلاش مستمر اكنون به بار نشسته است و به زودي برگ زرين ديگري در تاريخ بانك مركزي ورق ميخورد.