حكم دادگاه صادر شد؛
قصاص حاصل درگيري خونين دو دوست بر سر عشق خياباني
خبرگزاريفارس: پسر جواني كه بر سر درگيري براي رسيدن به دختر موردعلاقهاش دوستخود را به قتل رسانده بود با حكم دادگاه به قصاص محكوم شد.


بهگزارش خبرنگار حوادث فارس، عصر 20 آبان سال 87، مأموران پليس شهرستانشهريار از طريق مركز فوريتهاي پليس از كشف جسد مرد جواني در يكي ازخيابانهاي اين شهر باخبر شدند.

مأموران پليس با حضور در محلحادثه و بررسي مدارك هويتي جسد متوجه شدند كه وي رضا نام دارد؛ اين فرد براثر اصابت چاقو به قلبش به قتل رسيده بود.

تحقيقات از خانوادهمقتول نشان داد كه وي بر سر دوستي با دختر جواني با يكي از دوستانش به نامسهيل درگير بوده و احتمالا او رضا را به قتل رسانده است چرا كه قبلا رضارا تهديد به قتل كرده بود.

چند ساعت بعد از اظهارات خانواده رضا، سهيل در خانه خود شناسايي و دستگير شد و در اولين جلسه بازجويي به ارتكاب قتل اعتراف كرد.
سهيلدر اعترافات خود گفت: رضا با دختري كه با من دوست بود ارتباط برقرار كردهو او را تهديد كرده بود كه اگر با من قطع ارتباط نكند برايش دردسر درستخواهد كرد.

وي افزود: ابتدا تصميم گرفتم كه از او شكايت كنم اماچون رابطه من و آن دختر قانوني نبود از اين كار منصرف شدم؛ روز حادثهموتور يكي از دوستان را قرض گرفتم و با چاقويي كه خريدم، منتظر شدم تا رضارا در مسير محل كارش ببينم.

وي گفت: وقتي او را ديدم ابتدا از اوخواستم ديگر دختر مورد علاقه من را اذيت نكند اما او به من فحاشي كرد كهمن هم عصباني شدم و او را با چاقو به قتل رساندم.

با اعتراف سهيلبه ارتكاب قتل، قرار مجرميت وي از سوي دادسراي جنايي صادر و پرونده برايرسيدگي به دادگاه كيفري استان تهران ارسال شد كه در تاريخ 24 شهريور امسالجلسه محاكمه در شعبه 74 و به رياست قاضي تردست برگزار شد.
بعد ازاظهارات و اعترافات متهم در جلسه دادگاه، متهم به خاطر ارتكاب قتل به قصاصمحكوم شد اما به دليل اينكه درباره ارتباط غيراخلاقي با دختر موردعلاقهاش تفهيم اتهام نشده بود، جلسه محاكمه تجديد شد كه امروز برگزار شد.

بعد از اينكه متهم به رابطه با آن دختر اعتراف كرد، قاضي تردست ومستشاران دادگاه وارد شور شدند و حكم نهايي مبني بر قصاص متهم و تحمل 74ضربه شلاق را صادر كردند.