تصویر عکسی که یک سال کامل را نشان میدهد!
خبرگزاریمهر - گروه فناوریهای نوین: فکر می کنید می توان در یک تک عکس خلاصه ای ازآنچه در سال 2010 رخ داده را به نمایش گذاشت؟ یک راه برای انجام این کاروجود دارد و آن عکاسی از مسیر حرکت خورشید در طول یک سال کامل بر روی یکتک کادر فیلم عکاسی است.

بهگزارش خبرگزاری مهر، در صورتی که عکسی را چند بار نوردهی کنید می توان درآن بخشی را ثابت نگاه داشته و بخش متغیر را به شکل عاملی در حال حرکت بهنمایش گذاشت.
یکی از بهترین مثالها برای این نوع از عکاسی نمایش دادنمسیر حرکت خورشید در طول سال است، عکسهایی که مسیر 8 شکل خورشید را کهآنالما نام دارد در نقاط مختلف جهان به تصویر کشیده و نشریه نشنالجئوگرافی نیز گزارشی از آنها منتشر کرده است. عکسهای آنالما به واسطهعکاسی از یک مکان و در زمانی یکسان با تناوب زمانی تقریبا دو بار در هفتهبه دست می آیند. به این شکل 30 تا 50 کادر عکس از خورشید به دست خواهدآمد.


یک سال در "وزپریم" مجارستان

اینتصویر ترکیبی از 36 عکس خورشید است که راس ساعت 10 صبح به وقت محلیمجارستان و طی ماه های ژانویه تا دسامبر به ثبت رسیده اند. تصویری جداگانهبه عنوان بک گراند به ثبت رسیده و در این عکسها به صورت دیجیتالی تلفیقشده اند.
دلیل اینکه مسیر خورشید شکلی مانند عدد هشت لاتین دارد،تفاوت مدار چرخشی زمین با خورشید است و در عین حال مدار حرکتی زمین شکلیبیضی مانند دارد. با دور شدن یکی از نیمکره های زمین از خورشید، قوس مسیرحرکت روزانه خورشید نسبت به افق پایین تر دیده می شود و با برعکس شدن اینروند، قوس مسیر به بالاترین نقطه می رسد.
بالاترین اوج خورشید درآسمان زمین در انقلاب تابستانی رخ داده و در انقلاب زمستانی، خورشید بهپایین ترین مکان از آسمان زمین خواهد رسید. به دلیل زمان و دقت بالایی کهبرای ثبت این تصاویر نیاز است، عکاسی از آنالما بسیار دشوار است و به گفتهبابک تفرشی مدیر وب سایت "جهان در شب" تا کنون تنها 20 نفر در سرتاسر جهانموفق به انتشار عکسهایی مطلوب از این پدیده شده اند.یک سال در "دلفی"

دراین تصویر به نظر می آید خورشید از پشت تپه های نزدیک به تولوس، ساختمانیمدور در منطقه ای باستانی در "دلفی" یونان در حال طلوع کردن است.
بهگفته تفرشی در گذشته برای ثبت این عکسها دوربین را در جایی ثابت قرار دادهو بر روی یک تک فریم فیلم عکاسی چندین بار نوردهی انجام می گرفت اما درآنالماهای مدرن، از دوربینهای دیجیتال و تصویربرداری متوالی و در نهایتترکیب این عکسها با یکدیگر می توان چنین پدیده ای را به تصویر کشید.
درآنالمایی که از خورشید گرفتگی کامل سال 2006 به ثبت رسیده است، خورشیدی کهدر این تصویر دچار گرفتگی کامل شده و تنها خارجی ترین لایه اتمسفر آن بانام "کرونا" دیده می شود، مانند یک آویز بر روی گردنبندی کیهانی می درخشد.
سال خورشید گرفتگی

اینتصویر ترکیبی از آسمان آنتالیای ترکیه به ثبت رسیده و بقیه خورشیدهایی کهدر آن دیده می شود طی جولای 2005 تا جولای 2006 در منطقه "بورسا" به ثبترسیده اند.
عکاسی از آنالما تنها ویژه خورشید نیست و می توان مسیرحرکت ماه را نیز به شیوه ای مشابه به ثبت رساند. با توجه به مدار بیضی شکلو زاویه دار ماه نسبت به زمین می توان گفت که تصویربرداری از مسیر حرکتماه در آسمان زمین نیز شکلی 8 مانند به وجود خواهد آورد.همچنینبر اساس محاسبات مداری می توان پیش بینی کرد که این پدیده از سطح دیگرسیاره ها هم قابل پیش بینی باشند اما از روی برخی از این سیاره ها مسیرحرکت خورشید به شکل 8 نخواهد بود. برای مثال از روی عطارد مسیر خورشید خطیمستقیم خواهد بود و بر روی مریخ این مسیر به شکل یک قطره اشکی شکل است.
براساس گزارش نشنال جئوگرافی، در تصویر ترکیبی بالا مسیر خورشید در مارچ سال2003 تا مارچ سال 2004 بر فراز آسمان "جیرونا" در اسپانیا به تصویر کشیدهشده است. عکاس این تصویر هر هفت روز یکبار راس ساعت 9:15 صبح از خورشیدعکاسی می کرد و در نهایت پس از ثبت 53 عکس از خورشید، تصویر پیش زمینه رااز پارک ملی "کاپ دی کروز" به ترکیب 53 عکس افزوده و این آنالما را ارائهکرده است.


اولین آنالمای تاریخ در سال 1978 تا 1979 در آمریکا به ثبت رسیده و
به هیچ وجه ترکیبی نیست بلکه به شیوه نوردهی متعدد به ثبت رسیده است.
این تصویر از 44 بار نوردهی برای خورشید و یک بار نوردهی برای خانه پیش زمینه
بر روی یک تک فریم فیلم عکاسی به وجود آمده است