بانك مركزی زامبيا سازوكار لازم برای نظارت بر بانكداری اسلامی در اين كشور را ايجاد كرده است.
بهگزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) به نقل از پايگاه اطلاعرسانی ZNBC،«كالب فوندانگا»، مدير بانك مركزی زامبيا اعلام كرد كه كارمندان اين بانكاز آموزشهای لازم در زمينه بانكداری اسلامی برخوردار شدهاند.
فوندانگاهمچنين گفت: در انتظار اقدام بخش خصوصی و درخواست آنان برای ايجاد بانكاسلامی در زامبيا هستيم. وی تأكيد كرد: درخواستهای بخش خصوصی مبنی برتأسيس بانك اسلامی در زامبيا مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت. فوندانگا اظهاراميدواری كرد كه راهاندازی بانك اسلامی و سامانه ارائه وامهای بدون بهرهبه مشتريان، موجب كاهش هزينه استقراض در زامبيا شود.