اینجا آفریقاست، غربش! جایی که نفت و منابع معدنیاز دل دهکدهها به خارج پمپاژ شده اما در کنار آن فقر، بخصوص از نوعفرهنگی، مخرج مشترک زندگی مردمان بی نوایی است که تنها زورشان بهکودکانشان میرسد و بس.

اینجا واعظان شیطان و واعظان مسیحی حرف اول را در قبایل میزنند و اگر آنها فردی را مورد اشاره قرار دهند، آن فرد مطرود [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]شدهو دچار سرنوشتی سیاهتر از پوست خود میشود. این اتفاق در مورد کودکانقبایلی که در امتداد رود نیجر زندگی میکنند به وفور یافت میشود. کودکانمسحور و یا جن زده لقبی است که واعظان به برخی کودکان داده و منجر به طردهمیشگی آنها حتی از دامان خانوادگی خود میشوند.

سوزندان، مسمومکردن، چاک دار کردن بدن، بستن به درخت با زنجیر، انداختن آنها در آتش وپاشاندن اسید روی صورتشان، زنده به گور کردن و مثل سگ دور انداختن؛ ازجمله تنبیهاتی است که جامعه نیمه متمدن مذکور برای کودکان مسحور و جن زدهدر نظر میگیرند و آنرا به اجرا میگذارند.

در این قسمت از افریقاعقیدهای وجود دارد که اگر کودک زیر دو سال شب هنگام گریه کرده و بطورمدام جیغ بزند، این بچه استعداد این را دارد که در خدمت شیطان قرار گیرد ودر واقع پتانسیل این را دارد که کودک مسحور شیطان شده و جن زده شود.بنابراین این کودک را باید کشت و یا بدور انداخت. این عقیدهای است که دربیم جوامع کوچک و قبیلهای در نیجریه دیده میشود و باعث مرگ هزاران کودکشده است. فرهنگ و تمدن غربی در تشدید این عقیده موهوم نقش زیادی داشتهاست. به طور مثال پس از دیدن فیلم هری پاتر و اینکه شیطان میتواند درلباس کودک ظاهر شود، باعث شد تا کودکان مسحور و مطرود جامعه آفریقاییبیشتر شوند و مردم با ظنین شدن به یک فرد، وی را بکشند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

حتیاگر والدین بخواهند کودکان سحر شده خود را نگه دارند، همسایهها آنها رامورد حمله قرار داده و آنوقت همگی قربانی میشوند. برخی از واعظان (کهمسیحی نیز هستند) پا را از این فراتر گذاشته و به والدین کودکان قربانیوعده میدهند تا روح شیطانی را از کودکان بیرون بکشند و در قبال این کارآنها را اخاذی میکنند. هر چند عاقبت این کار چیزی جز کلاشی نبوده و درنهایت همسایهها کودک را قربانی عقاید خود میکنند.

شنیدن داستانمطرود شدن این کودکان از زبان خودشان وحشتناک است. ماری 13 ساله چند سالپیش به خبرنگاران گفت وقتی کودک بوده چند واعظ به خانه آنها آمده و بهمادرش گفتند که روح شیطان به بدن وی رفته و باید آن را بیرون بیاورند.آنها قبلا برادر بزرگ ماری را به همین جرم نانوشته کشته بودند. سپس مادرماری خانه را ترک میکند. سه مرد واعظ به جان کودک افتاده و یکی از آنهابا نشستن روی شکم ماری، وی را به شدت کتک زده و با چاقو سر و بدنش رامیشکافند و بعد برای اینکه مطمئن شوند روح شیطان از بدن وی رفته وی راکشان کشان تا درب کلیسا میبرند.

روز بعد مادرش به دستور وعاظ بهوی سم آسیری میخورانند و او را آویزان میکنند تا بمیرد اما چنین اتفاقینمیافتد. سپس در ماده سودا خوابانده شده و در نهایت او را از خانه بیرونمیاندازند. تا مدتها ماری نزدیک خانه خود مانند سگ زندگی میکرد تا اینکهبرخی مسئولین با ایجاد مرکز نگهداری چنین افرادی، سعی کردند جان وی را حفظنمایند. ماری همچنان از آینده خود بیم و هراس داشته و میگوید مادرش او رادوست ندارد و پدرش اگر وی را ببیند حتما او را میکشد. او به بچههایی کهدستان والدین خود را گرفته و در خیابان راه میروند حسودی میکند.

نی واکا داستان قربانی دیگری است که توسط مادرش کتک خورده و توسط هم روستاییان خود آنقدر کتک خورده که فلج شده است.


اقدامات قانونی علیه وعاظ مسیحی

درسالهای اخیر دادگاههای مرتبط با جادوگری در ایالت اکوا ایبوم نیجریه(جایی که بیشترین قربانیان این نوع حوادث در آن ثبت شده است) برپا شده کهمسببینی که کودکان را به اتهام جادوگری رها کرده، شکنجه کرده و یاکشتهاند محکوم شدهاند. به گفته کارشناسان این اقدامات افراطی و کاملاغیر مسوولانه در پی فقر مادی و فرهنگی در نیجریه رخ داده که ریشه در طبیعتانسان، واکنش او برای توضیح مشکلات و مقصر دانستن کودکان یا دیگران، دارد.

مایهتاسف بیشتر این واقعیت است که نهادهای دینی مسیحی، که در چنین شرایطی بایدپناه افراد باشند منشأ این رفتارها هستند و کودکان را به خاطر مرگعزیزانشان و یا برای بدبختیها مقصر میدانند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

درگزارشی که سی ان ان منتشر کرده، یادآور شده که رهبران کلیسا از جهل کسانیکه از شرایط اقتصادی بدی رنج میبرند، سوء استفاده کرده و آنها را طعمهخود میکنند. به نظر میرسد برخی از آنها که از یافتن پاسخ مناسب ناامیدهستند، حاضرند به فرزندان خود پشت کنند.

آکپابیو فرماندار ایالتآکوا ایبوم در نیجریه میگوید آنها سعی کردهاند با تصویب قوانین جلوی ایننوع کودک آزاری را بگیرند. او گفت: در سال 2008 لایحه قانونی را امضا کردهبود که بر اساس آن هر کس برچسب جادوگر به کودک بزند به 15 سال زندان محکومخواهد شد.


ادامه کشتار کودکان مسحور و جن زده در آفریقا

فرماندارگفت: مشکل واقعی در دولت او سحر نیست، بلکه فقر است. دولت او مراکزی برایکودکان یتیم تاسیس کرده که به اتهام جادوگری از خانه بیرون انداختهشدهاند چون خانواده هایشان به علت فقر نمیتوانستند از آنها نگهداری کنند.

فرمانداراین ایالت گزارش ارسالی به سازمان ملل متحد را که از سوی یکی ازسازمانهای محلی فعال در این زمینه تهیه شده بود زیر سوال برد. در اینگزارش شواهدی درباره تعداد زیادی از کودکان در ایالت اکوا ایبام ارائه شدهکه بعد از اینکه به جادوگری متهم شدهاند، درجنگل مورد اسید پاشی قرارگفته ورها شده تا بمیرند. برخی نیز بدنشان سوزانده شده و زنده زنده دفنشدهاند.

برخی سازمانهای بین المللی سعی کردهاند تا با ایجاددارالایتام از کودکان رها شده در خیابانها نگهداری کنند و ضمن تامین غذایآنها، از ایشان حمایت کرده و به آنها خدمات بهداشت و درمان ارائه کنند. هرچند چنین حرکاتی مثبت ارزیابی میشود اما اینها واقعیت جامعه قبیلهای درغرب افریقاست که نه تنها مسیحیت نتوانسته مردم را به زندگی امیدوار سازد،بلکه با ورود آمیزههای غلط آنها را به گمراهی بیشتر کشانده است.


نظرات بینندگان:

>>> این کار استکباره تا مردم عقب مونده تکون نخورن و اونا به خواسته هایشیطانی شون برسن ( تو هر کشور و منطقه ای هم یه جور) - سازمانهای مثلا بشردوستانه کدوم گوری اند......

>>> گسترش روابط با آفریقا پیشنهاد میشود

>>> کار این افراد ربطی به واعظا ن مسیحی ندارد ،این سیاهپوستان از گرسنگی دست به این دیوانه بازیها میزنند.

>>> واقعا جاي بسي تاسف است كه بعضيها با ساختن فرقه واديان ومذاهب به خاطرثروت وقدرت وارضاي خود دنياي به اين زيبايي را به كام خودوديگران به خصوصبچه هاي معصوم تنگ و زندگي را ننگ كردن اگر حساب وكتابي هم باشد ارزشمحاكمه ندارد.