بهگزارش شیعه آنلاین به نقل از شبستان، یک بازی رایانه ای در کشور اتریش باسیاستی کاملا غیر اسلامی و با هدف مبارزه با اسلام طراحی شد و برایاستقاده عموم به خصوص کودکان روی سایت های اینترنتی قرار گرفت.
اینبازی به گونه ای طراحی شده است که در آن کاربر باید تمام مناره مساجد دراتریش را نشانه بگبرد و در بخش دیگر که نماز مسلمانان طراحی شده است بایدبا برهم زدن صف های نمازگزاران مانع انجام این فریضه شود، در غیر این صورتو با از دست دادن زمان مشخص شده بازی را از دست می دهد و می بازد.
بنابراین گزارش، احتمال دارد دادگاه عالی اتریش این بازی را ممنوع کند چراکه بهطور علنی دست به توهین علیه اسلام زده است و به یقین پیامد هایی را برایدولت این کشور خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حزب افراط گرایجرمنوفن اتریش که طراح اصلی این بازی است بسیاری از مسئولان سیاسی و مذهبیکشور را متقاعد کرده است تا در حمایت از این بازی در برابر مخالفت هایاحتمالی بایستند. در این راستا، این حزب میلیونها یورو هزینه را برای جذبحمایت به عمل خود متحمل شده است و حتی قول دادن میلیون ها یوروی دیگر رابه برخی مخالفان طرح داده است.
گفتنی است، حزب لیبرال اتریش، یکی ازحامیان این طرح در سال ۲۰۰۲ از کمک های میلیونی صدام حسین، دیکتاتور وقتعراق بهره مند می شده است و همین کمک ها در بقای این حزب تاثیر به سزاییداشته است.