مهرنوشت: آنالیز افزایش قیمت نان سنگک نسبت به گذشته و سهم آن در سبدمصرفیخانوار نشانگر این است که اگر شهروندان، نان سنگک را در سفرههایخودجایگزین کنند، علاوه بر سلامتی، یارانه بیشتری را نیز پس انداز خواهندکرد.

آنالیز افزایش قیمت نان سنگک نسبت به گذشته و سهم آن درسبدمصرفی خانوار نشانگر این است که اگر شهروندان، نان سنگک را درسفرههایخود جایگزین کنند، علاوه بر سلامتی، یارانه بیشتری را نیز پسانداز خواهندکرد.
این روزها مردم با دریافت یارانهها و آگاهی ازافزایشقیمتها، حساسیت ویژه ای در چگونگی هزینهکرد مبلغ واریزی از سویدولت بهحساب آنها دارند و تلاش دارند تا حداکثر پس انداز را از این مبلغداشتهباشند.
آنها که خودرو دارند، بخش عمده ای از این پول را برایهزینهبنزین که بیشترین افزایش را داشته است، کنار گذاشته اند و بیشترآنهایی کهنه خودرویی دارند و نه بنزینی مصرف می کنند، دغدغه نان را دراولویت اولخود قرار داده اند، چراکه رقم قبض آب، برق و گاز را می توانندبه نوعی بابه کار بستن تجهیزات کاهنده و یا اندکی کنترل در مصارف، پایینآورند امانان از کنترل مردم خارج است.

سنگک، نانی مقرون به صرفه
برهمین اساس، آنالیز قیمت انواع نان با رقمهای مصوب میتوانند یکی از آلارمهای نشانگر راه باشد؛ چراکه مردم می توانند با اینآنالیز قیمت، نقشه راهخرید نان و تعیین نوع نان در سبد مصرفی خود را باقیمتهای فعلی مشخص کنند.بر این اساس، آنالیز قیمتی انواع نان نشانگر ایناست که با توجه به وزنچانه، قیمت و مباحث مرتبط با سلامت، نان سنگک دررتبه اول مقرون به صرفهبودن قرار دارد.
اگر وزن و قیمت هر چانه نان سنگک به ترتیب 700 گرم و400تومان، بربری 600 گرم و 300 تومان، تافتون 300 گرم و 200 تومان و لواش170گرم و 100 تومان باشد، آنگاه محاسبات سرانگشتی نشان می دهد کهصرفهاقتصادی برای هر خانوار استفاده از نان سنگک است.

آنالیز قیمت سنگک و پس انداز بیشتر برای مردم
براین اساس، اگر هر خانوار به طور متوسط 4 نفر در نظر گرفتهشود، بررسی هانشان می دهد که نان سنگک مقرون به صرفهتر از سایر انواعنان برای اینخانوار است، البته اگر نرخ هر نان سنگک را قبل از اجرایقانون 200 تومان وبعد از اجرای آن 400 تومان در نظر بگیریم:
یارانه واریزی از سوی دولت برای خانوار 4 نفره در ماه= 16 هزار تومان
متوسط تعداد نان برای خانوار 4 نفره در هر روز= 2 عدد
متوسط نرخ روزانه نان سنگک با قیمت جدید برای خانوار 4 نفره= 800 تومان
متوسط نرخ ماهانه نان سنگک با قیمت جدید برای خانوار 4 نفره= 24 هزار تومان
متوسط نرخ ماهانه نان سنگک با قیمت قدیم برای خانوار 4 نفره= 12 هزار تومان
پس انداز خانوار= 4 هزار تومان

حالاگر این محاسبات را برای همین خانوار در مورد نان لواشداشته باشیم، نتایجبه شرح زیر است، البته اگر نرخ هر نان لواش را قبل ازاجرای قانون 35 تومانو بعد از اجرای قانون 100 تومان در نظر بگیریم:
یارانه واریزی از سوی دولت برای خانوار 4 نفره در ماه= 16 هزار تومان
متوسط تعداد نان برای خانوار 4 نفره در هر روز= 8 عدد
متوسط نرخ روزانه نان لواش با قیمت جدید برای خانوار 4 نفره= 800 تومان
متوسط نرخ روزانه نان لواش با قیمت قدیم برای خانوار 4 نفره= 280 تومان
متوسط نرخ ماهانه نان لواش با قیمت قدیم برای خانوار 4 نفره= 8400 تومان
متوسط نرخ ماهانه نان لواش با قیمت جدید برای خانوار 4 نفره= 24000 تومان

پس انداز خانوار= 400 تومان

بنابراینمحاسبات نشان می دهد که نان سنگک اگرچه قیمت بهظاهر بالاتری را دارد، ولیبه لحاظ ارزش غذایی تایید شده، بوه و پس اندازبیشتری را برای خانوارها بهدنبال دارد. در این راستا می توان پیش بینیکرد که با توجه به گفته هایقدیم مسئولان، دولت در نظر دارد تا کم کم بهسمت توسعه استفاده از نانهایبا ارزش غذایی بالا و به نوعی نانهای کاملپیش رود و نانهای با آرد سبوسگرفته شده را از سبد خانوارها حذف کند.

دولت چه می گوید؟
دراین راستا، حمید علیخانی معاون وزیر بازرگانی به خبرنگارمهر گفت: البتهمردم را نمی توان به استفاده از یک نوع نان محدود کرد؛چراکه ذائقه هامتفاوت است. البته ارزش غذایی نانهای سبوس دار به مراتببالاتر از سایرنانها است.
وی افزود: میانگین قیمتی به نوعی در نظر گرفته شده استکهمصارف نان کاهش یابد، چراکه هم اکنون سرانه مصرف نان در ایران 160کیلوگرماعلام می شود که نسبت به میانگین جهانی بسیار بالا است. بر همیناساس،قطعا در آینده نه چندان دور، مصرف نان در کشور کنترل می شود.
علیخانیمعتقد است، بیش از آنکه مردم به افزایش قیمت توجهداشته باشند، باید به وزنچانه های نان توجه کنند، ضمن اینکه کیفیت نیزباید ارتقا یابد و مردم بایدکیفیت را در برابر افزایش قیمت مطالبه کنند.
وی گفت: به نظر می رسد ظرف ماههای آینده، کیفیت نان ارتقای قابل توجهی داشته باشد.

مردم بر این باورند...
"مریم.م" یکی از شهروندان تهرانی معتقد است: با اعلام اجرایقانون هدفمند کردنیارانه ها و بالا رفتن قیمت نان، وزن چانه هر قرص نانبالاتر رفته است واین موضوع می تواند، افزایش قیمت نان را مقرون به صرفهکند.

وی بهخبرنگار مهر گفت: تجربه نشان داده است که همواره درروزهای ابتدایی افزایشقیمت نان، کیفیت بالا می رود ولی پس از گذشته کمتراز یک ماه که مردم بهقیمت عادت کردند، کیفیت به حالت سابق برمی گردد وضایعات بالا می رود.

اینشهروند معتقد است که قیمت نان لواش بسیار بالا است وبرای مردم، خریدش صرفهاقتصادی ندارد. یا شاید دولت نمیخواهد خرید ایننان برای مردم بصرفد تاسیاستهای خود را اجرا کند.
"محمدعلی. د" که در غرب تهران نانوایی دارد،می گوید: به نظرمی رسد اقبال مردم نسبت به خرید از نانوایی های دولتیپزکاهش می یابد،چراکه تاکنون فاکتور قیمت تمایز میان نانوایی های آزادپز ودولتیپز بوداما هم اکنون قیمت نان در همه جا یکسان است.
وی می افزاید: این قضیه به ضرر نانوایی ها است و دولت می خواهد بساط برخی نانوایی ها را برچیند.
"حسن.ع"می گوید: افزایش قیمت نان سبب شده تا بسیاری ازخانوارها دغدغه داشته باشندکه باید مبلغی اضافه تر از گذشته در سبد هزینهای داشته باشند؛ در حالی کهمحاسبات نشان می دهد که باید لواش را از سبدخانوار حذف کرد. مقرون به صرفهنیست.
"فاطمه. ع" معتقد است که افزایش قیمت نان تجربه ای است کهمردم رابه مدیریت هزینه ها وامی دارد، بنابراین بعد از این راضی نخواهندشد که همقیمت بالاتری بپردازند و هم نان غیرکیفی دریافت کنند. نانوایی همبرای بقایخود باید نان کیفی دست مردم بدهد.
وی می افزاید: در یک هفته اخیر بهدلیل گران شدن قیمت نان،خرید روزانه نان را از ده عدد به 5 عدد کاهش دادهایم تا بتوانیم از عهدهافزایش قیمت برآییم. البته خرید نان تازه باعث کاهشضایعات هم می شود،چراکه تا پیش از این، هر هفته کیسه ای از نان خشک براینانخشکیها داشتیم.
یکی دیگر از شهروندان می گوید: کیفیت بهتر شده استولی هنوزدر حد انتظار نیست و ضایعات باز هم وجود دارد، البته باید نانواهانان خوببه دست مردم بدهند تا مردم هم به افزایش قیمت راضی باشند. دولتباید نظارتکند تا نان کیفی به دست مردم برسد، در غیر این صورت اگر کیفیتبه حالتسابق باشد، باز هم همان آش و همان کاسه.
به هرحال باید دید کهدولت چگونه می خواهد ضایعات سالانه 700میلیارد تومانی نان را کاهش دهد واز سوی دیگر، با افزایش کیفیت، تقاضایبه حق مردم را برای دلیل افزایش قیمتپاسخ دهد.