اين خسوف یا ماه گرفتگی کامل (قرار گرفتن ماه زیرسایه زمین) به صورت کامل در آمریکای شمالی دیده شد. در این پدیده زیباینجومی که بعد از 456 سال با انقلاب زمستاني مصادف شده بود ماه در زمانخسوف، به علت شکسته شدن نور خورشید در جو زمین، به رنگ قرمز مسی در آمد.

عکس های زیبای ایرنا از این پدیده زیبای نجوم: [JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY][/JUSTIFY]