وقتی کسی میگه جواهرات سلطنتی همه فکرشون میره سمت انگلستان! اما بهتر بدونین ایرانیان از دوران باستان مهر و جواهرات سلطنتی رو در تمام دوران تاریخی داشته اند.در زیر تعدادی از آنها که به دوران ما نزدیک تر هستند را توضیح میدهیم.
تاج کیانی

تاج کیانی تاج مخصوص سلاطین قاجار است که به دستور فتحعلی شاه ساخته شد و مورد استفاده سلاطین بعدی از نسل وی قرار گرفت. باانقراضساسانیان، شاهان ایران دیگر هیچگاه از تاج به این شکل استفادهننموده بودندو طی آن دوران تاج بصورت جقه بوده است. عناصر به کار رفته در این تاج الماس، زمرد، یاقوت و مروارید میباشد.
[HR]
تاج پهلوی

رضاشاه پس از رسیدن به سلطنت، حاضر نشد که از تاج کیانی (که مخصوص شاهان قاجار بود) برای تاجگذاری استفاده کند. لذا دستور ساختاینتاج را داد. این تاج توسط گروهی از جواهرسازان ایرانی زیر نظرسراجالدینجواهری (اصلاً اهل قفقاز) در سال ۱۳۰۴ خورشیدی ساخته شدهاست. بدنهٔ این تاج از طلا و نقره مرصع ساخته شده و در چهار طرف دارای گنگره پله پله به سبک شاهان ساسانی است. در ساخت این تاج ۳۳۸۰ قطعهالماسجمعاً به وزن ۱۱۴۴ قیراط، ۵ قطعه زمرد جمعاً به وزن ۱۹۹ قیراط و ۲آنه، ۲قطعه یاقوت کبود به وزن ۱۹ قیراط و ۳۶۸ حبه مروارید استفادهشدهاست. وزن تاج با احتساب کلاه مخمل داخلی حدود دو کیلو و هشتاد گرم است.
[HR]
جقه نادری

جقهنادری، آراسته به الماس و زمرد، که در وسط آن یکتخمه زمرد دامله درشتخوشرنگ نصب شده است. در زیر جقه، سه آویز زمردخوشرنگ امرودی آویخته شدهاست. قسمت بالای جقه، هفت شقهاست و در دو طرف شقههانیز دو ریسه و برگ و گل الماس نشان ساخته اند و ازنوک شقههای جقه، دوآویز زمرد بسیار اعلای سعیدی امرودی آویخته شده است. دربالایتخمه وسط، هلال الماس نشان و در پایین، در دو سو، شبیه درفش، طبل،لوله توپو سرنیزه روی زه زین نصب شده است. پارچه درفش به سه ردیف یاقوت،الماس و زمردکمرنگ تقسیم شده است. تمام جقه، آراسته بهالماس های فلامک خوش آب و درشت وریز است. رضاخان پهلوی، از جقه مزبورگاهی استفاده میکرد. وزن جقه ۳۳ مثقال و ۱۶ نخود است. ( ساخت ایران، سده ۱۲ ﻫ. ق. )
[HR]
تخت نادری

اسمشتخت نادری است.و هیچ ربطی به نادر شاه ندارد ودر زمانفتحعلی شاه ساخته شدهاست.و علت نامگذاری نادری بر روی آن به دلیل نادربودن جواهرات بکار بردهشده در آن است که به حدود 26733 قطعه می باشد.
[HR]
کمربند زرین

یک قطعه زمرد منحصر بفرد به وزن حدود یکصد و هفتاد و شش قیراط که با شصت قطعه الماس برلیان و ۱۴۵ قطعه الماس فلامک تزئین شده است، اساس این کمربند را تشکیل داده است. طول بند زربافت آن ۱۱۹ سانتیمتر بوده و به دستور ناصرالدین شاه ساخته شده است
[HR]
کره جواهرنشان

پنجاه و یکهزار و سیصد و شصت و شش قطعه جواهر نصب شده بر روی یک کره سی و چهار کیلوگرمی به قطر ۶۶ سانتیمتر از طلای ناب. این کره در سال ۱۲۹۱ خورشیدی به دستور ناصرالدین شاه ساخته شدهاست. اقیانوسها و دریاها زمردنشان و آسیا مرصع به یاقوت و لعل، ایران مرصع به الماس، اروپا مرصع به یاقوت، آفریقا مرصع به یاقوت سرخ و کبود و آمریکای شمالی و جنوبی، استرالیا مرصع به یاقوت و لعل است و خط استوا به وسیله الماس نشان داده شده و دو حلقه زرین ساده که در روی آنها گلهای الماس نشان نصب شده، به طور متقاطع کره را در میان گرفته است. بر روی کره القاب ناصرالدین شاه منبت و الماس نشان شده است. در این کره، کوه دماوند بایاقوتدرشتی مشخص و شهر تهران با یاقوت معروفی به نام اورنگزیب نمایاناست. اینکره در حال حاضر در موزه جواهرات ملی ایران قرار دارد.
[HR]
دریای نور

دریای نور، زوج الماس معروف کوه نور است و هر دو از قدیمی ترین جواهرات شناخته شده جهان میباشند. این الماس صورتی رنگ، یکی از بزرگترین الماسهای شناخته شده جهان است. تاریخچهاینالماس به اساطیر و افسانهها میرسد. نقل است که بر دسته شمشیرافراسیابنصب بوده و رستم آنرا در جنگ با تورانیان تصاحب نموده است.درحملهامیر تیمور به غارت رفت و به دست محمدشاه هند رسید. این الماس بههمراهزوج دیگرش کوه نور (که اکنون روی تاج ملکه انگلستان نصب شدهاست) توسطنادرشاه افشار در جنگ با هند به دست آمده و در سال ۱۷۳۹ میلادی به ایرانآوردهشدند. ظاهرا محمدشاه به هنگام تسلیم به نادر آنرا در عمامه خود مخفی نموده که توسط سربازان یافته میشود. دریاینورپس از قتل نادر به نوه او شاهرخمیرزا (آخرین پادشاه افشار) رسید وسپس بهدست امیر علم خان خزیمه و بعد به محمد حسن خان قاجار و بعدبهلطفعلیخان زند و سر انجام به دست آغا محمدخان قاجار افتاد. ناصرالدینشاه(با استدلالاتی که منطقی مینماید) معتقد بود که این جواهر یکی از گوهرهای تاج کورش کبیر بودهاست. او برای تولیت این گوهر قیمتی منصبی مخصوص قرار داده بود.
این جواهر در زمان محمدعلی شاه و هنگام شکست وی از مشروطه خواهان به سفارت روسیه برده شد که خوشبختانه به همت مشروطه خواهان
بازپس داده شد و هم اکنون در موزه بانک مرکزی واقع در خیابان فردوسی تهران قرار دارد. دریای نور تا زمان ناصرالدین شاه در وسط یکی از بازوبندهای سلطنتی نصب میشد، ولی در زمان او که استفاده از بازوبند منسوخ شد، آنرابه صورت پیش کلاه درآوردند و در قابی زرین با شیر و خورشید و تاج مرصعبه۴۵۷ قطعه برلیان ریز و عالی و چهار قطعه یاقوت قرار دادند. اینالماسبرلیان از دو سو تراش خورده و به شکل هرم مثلثالقاعدهای است کهقاعده آنچهار سانتیمتر درازا و سه سانتیمتر پهنا دارد و دو سوی دیگرحدوددو سانتیمتر است. همه سطوح دریای نور صاف و یک نواخت است، جز یکسمت آنکه فتحعلی شاه با کندن عبارت <سلطان صاحبقران فتحعلیشاه قاجار ۱۲۴۴>، از ارزش آن کاسته است دریاینورکه درشتترین و زیباترین الماس برلیان در میان گوهرهای سلطنتی ایران ویکیاز گوهرهای معروف جهان است. گفته میشود این الماس هزار سال پیش کشف و استخراج شده است. وزن آن اکنون هفت مثقال و ۲۰ نخود، یعنی در حدود ۱۸۲ قیراط وصورتی است ولی پیش از تراش زیادتر از این بودهاست.رنگ این الماس یکی از استثنایی ترین وکمیابترین رنگها میان الماسهای برلیان شناخته شده جهان است.
[HR]
گردنبند فرح

[HR]
تاج فرح پهلوی

[HR]
نیمتاج فرح پهلوی

[HR]
نیمتاج فاطمه پهلوی_________________