[JUSTIFY]آخرین نیوز: دوست و همراهقدیمی شهید ادواردو آنیلی گفت: قتل اعضای خانواده آنیلی یک کودتای عظیماقتصادی و سیاسی بود که توسط لابی صهیونیسم به وقوع پیوست. [/JUSTIFY][JUSTIFY]بهگزارش مهر، محمد حسن قدیری ابیانه شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت دهمینسال شهادت شهید ادواردو آنیلی (مهدی) در دانشگاه اصفهان افزود: شهیدادواردو آنیلی در خانوادهای ثروتمند با نفوذ در ایتالیا به دنیا آمد وبزرگ شد.

وی اظهار داشت: پدر شهید آنیلی یک مسیحی کاتولیک و مادروی هم یک یهودی صهیونیست بود که پدرش در یک کشور کاتولیک با یک شاهزادهیهودی ازدواج کرد که حاصل این ازدواج تولد یک پسر و یک دختر بود.

دوستو همراه قدیمی شهید ادواردو آنیلی با تاکید بر اینکه ازدواج یک مسیحیکاتولیک و یک یهودی صهیونیست قدری مبهم به نظر میرسد، تصریح کرد: یکی ازسیاستهای لابی صهیونیسم این است که همواره با قرار دادن افراد یهودی برسر راه یک فرد با نفوذ و قدرتمند از لحاظ سیاسی و اقتصادی، راه دسترسی خودبه منابع ثروت و قدرت را دو چندان کند و این فرد را به گونهای تحت نفوذ وسلطه خود درآورد.

وی با بیان اینکه ازدواج پدر شهید ادواردو بااین زن یهودی بسیار نامیمون بود و حوادث زیادی را برای این خانواده بههمراه آورد، اضافه کرد: از زمانی که صهیونیسم به این خانواده نفوذ یافت وثروت این مالک قدرتمند ایتالیایی کاتولیک را در اختیار گرفت، مرگ در اینخانواده افزایش یافت و بر اساس آن سهم ارث برای افراد یهودی حاضر در اینخانواده افزایش پیدا کرد.

قدیری ابیانه با اشاره به وقوع چند مرگمشکوک در خانواده آنیلی پس از ازدواج پدر با یک زن یهودی، تاکید کرد: عمویادواردو آنیلی که یک مرد بسیار ثروتمند بود درگذشت و ثروت وی به پدرادواردو رسید اما وقتی ادواردو آنیلی مسلمان شد، مدیریت ثروت خانواده بهوی واگذار نشد و این مدیریت به پسرعموی وی تفویض شد.

وی ادامهداد: از آنجا که پسرعموی شهید آنیلی مسیحی بود، این موضوع لابی صهیونیسمرا راضی نکرد و در نهایت پسر عمومی وی هم بر اثر یک سرطان ناشناخته درگذشتو با شهادت ادواردو آنیلی، تمامی ثروت این خانواده متمول ایتالیایی بهخواهرزادهها و شوهرخواهر وی که یک صهیونیست به تمام معنا بودند رسید.

سفیراسبق ایران در کشورهای ایتالیا و مکزیک تاکید کرد: نباید از نقش مادرادواردو در این ازدواج و وقوع چنین وقایعی گذشت؛ باید اعتراف کرد که تمامیاتفاقات رخ داده در خانواده شهید آنیلی یک بازی سیاسی به منظور جذب ثروتخانواده از سوی لابی صهیونیسم بوده است.

وی به نقش مادر ادواردودر بلوکه شدن ثروت خانواده آنیلی به نفع لابی صهیونیسم اشاره کرد و اظهارداشت: مادر شهید ادواردو بعد از شهادت وی تمایل نداشت میراث خانوادگی بیننوههای یهودی و غیریهودی تقسیم شود و بنابراین سعی داشت با کلاه گذاشتنبر سر دختر خود و با پرداخت مبلغ 500 میلیون یورو، از دختر خود امضای بخششاموال را کسب کند که البته این کار با شکایت دختر از مادر به جایی نرسید ومسئله فراموش شد و ارث خانوادگی به دست خواهرزادههای ادواردو که تمامییهودی هستند، رسید.

قدیری ابیانه تصریح کرد: باید اعتراف کنم کهقاتل واقعی ادواردو آنیلی کسی جز شوهرخواهر یهودی وی نبود که به عنوانمحرک اصلی، قتل ادواردو را برنامهریزی کرد و با تلاش عوامل لابی صهیونیسمبه اجرا گذاشت.

وی کشتار افراد این خانواده را مصداق یک کودتایعظیم اقتصادی و سیاسی دانست و افزود: پس از قرار گرفتن مدیریت این اموالبه دست صهیونیستها بود که آنها توانستند در ایتالیا پا بگیرند و نفوذ خودرا در این کشور تثبیت کنند.

دوست و همراه قدیمی شهید آنیلیهمچنین در خصوص قاتل ادواردو آنیلی اظهار داشت: ادواردو به من گفته بود کهقطعاً برای قتل من اقداماتی انجام خواهند داد اما آنها قتل من را یا بهصورت خودکشی و یا بیماری و یا در یک تصادف جلوه خواهند داد تا سرپوشی برجنایات آنها باشد.

قدیری ابیانه تاکید کرد: با این سیاستنژادپرستانهای که صهیونیسم در برخورد با دیگر ادیان و قومیتها دارد،باید بگویم که اگر روزی کسی بخواهد با یک یهودی وصلت کند باید منتظر مرگ ومیر در خانواده خود باشد چرا که این سیاست، سیاست صهیونیسم است که خود راموجود برتر میدانند و غیر یهود را انسان محسوب نمیکنند. [/JUSTIFY]