بهگزارش شیعه آنلاین به نقل از آتی نیوز، با کشف تعداد زيادي از اين حولههاو با انجام پيگيريها ماموران مشخص شد مقادير بسياري از اين نوع اجناسوارد کشور شده است.
پس از اطلاع ماموران از توزيع و پخش دهها قلمکالاي قاچاق و بويژه حولههايي با تصاوير غيراخلاقي بلافاصله با عواملوارد کننده دستگير و به مقامات ذيصلاح تحويل داده شدند.
با پيگيريماموران سرنخ هایی را از توزیع کنندگان و واردکنندگان اصلي این اجناس بهدست آمد و پس از شناسایی مخفیگاه متهمان در اقدامی غافلگیرانه، برخي ازآنان را دستگیر کردند.
بر اساس گفته اين افراد بيشتر این محمولهها از چین به کشورمان وارد میشود و مقادير آن نيز بيشتر از موارد کشف شده است.