بهگزارش شیعه آنلاین به نقل از فارس، جنگجویان ایرانی به منظور ایمنی درجنگها لباسی با نوشتههای قرآنی را در زیر زره خود بر تن میکردند.
"جامهفتح " عنوان لباسهایی بوده است که آیتالکرسی و نادعلی بر روی تمام لباسنوشته میشد تا جنگجویان برای ایمنی بیشتر در زیر زره خود بر تن کنند.
نمونههاییاز این لباسها در نمایشگاه جلوههای آیات الهی بر آثار هنری در موزه ملیایران به نمایش درآمده است که بر اساس اطلاعات به دست آمده مردم به هنگامگرفتاری و بیماری نیز این بلاسها را بر تن میکردند تا مشکلشان رفع شود.
آیاتقرآن و برخی اذکار معروف به "نادعلی" با خطوط نسخ، ثلث و کوفی در تمامنقاط این جامه نوشته شده است. تصاویری از شاهعباس صفوی نیز روی اینجامهها نقش بسته است که متعلق به قرن 11 هجری است.