پخش جهاني بازي رايانهاي "گرشاسب "
خبرگزاري فارس: بازي رايانهاي "گرشاسپ " به عنوان اولين بازي فاخر ايراني نيمه اول سال 2011 پخش جهاني ميشود.


بهگزارش خبرنگار گروه "فضاي مجازي " خبرگزاري فارس ، آرش جعفري سرپرست تيمسازنده بازي "گرشاسپ " در گفتوگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت:بزرگترين مديران و صاحبنظران بازيهاي رايانهاي دنيا بعد از اينكه يكسال پيش "گرشاسپ " را در نمايشگاه جام جهاني بازيهاي رايانهاي "كلن "آلمان ديدند به ما گفتند، آمدن چنين رسانهاي از خاورميانه كه تمامتكنولوژي، هنر و ماجرايش خودكفا باشد هنوز غريب است. آنها ما را راهنماييكردند كه بازي را براي پاييز سال بعد منتشر كنيم.

وي در عين حالگفت: "گرشاسپ " چندين پيشنهاد پخش و نشر جهاني دارد كه تقريباً در 50 تا60 كشور و پيش از 10 زبان اين پيشنهاد به ما رسيده است. ما در حال بررسيپيشنهادها هستيم و دو راه پيش رو داريم. يكي براي هر منطقه به صورت پخشمنطقهاي عمل كنيم و يا پخش را به يك ناشر بينالمللي بسپاريم.