لبخند کوسه مقابل دوربین /
یک عکاس غواص موفق شده است تصویری بسیار شگفت انگیز از یک کوسه ماهی شکارچی چهار متری تهیه کند که در حال خندیدن است.

بهگزارشخبرگزاری مهر، در فیلم کارتونی "در جستجوی نمو" یک کوسه خشن به نام"بروس"وجود دارد درحالی که با هر 202 دندان نمایان خود خنده تهدید آمیزیبه پدرنمو می کند. این در حالی است که اکنون یک عکاس دریایی 59 ساله بهنام آموسناچوم، تصویری زیبا از همان کوسه را در اعماق دریاها تهیه کردهاست که بادهانی بسته لبخند شگفت انگیزی بر لب دارد.
براساس گزارش تلگراف، اینعکاس غواص اکنون در این تصویر واقعی نشانداده است که یکی از بزرگترینموجودات دریایی نه تنها حالتی تهدید آمیزندارد بلکه در مقابل دوربین عکاسیلبخند زیبایی می زند.
تصویر کوسه خندان و مقایسه آن با کوسه کارتون نمو