تصاویر بازی یک گوریل با کنسول بازی نینتندو!
یکگوریلساکن باغ وحشی در آمریکا یک کنسول بازی "نینتندو دی. اس" را ازیکبازدیدکننده گرفت و به همراه فرزندخوانده خود شروع به بازی با آن کرد.

بهگزارش خبرگزاری مهر، این گوریل ماده که "باوانگ" نام دارد بههمراه"هاسانی" فرزندخوانده 20 ماهه خود در باغ وحش سانفرانسیسکو زندگی میکند.
این ماده گوریل، کنسول بازی "نینتندو دی. اس" یکی ازبازدیدکنندگان راگرفت و شروع به بازی با آن کرد. در این زمان "هاسانی" نیزنسبت به ایندستگاه الکترونیکی کوچک ابراز علاقه مندی کرد.
براساسگزارش دیلی میل، به نظر می رسید که این دو گوریل توانایییادگیری اینفناوری را برای انجام بازی داشتند و بنابراین اگر مسئولان باغوحش اجازه میدادند که این کنسول در اختیار این گوریلها باقی بماند ممکنبود منجر به یککشف علمی شود، این درحالی است که مقامات باغ وحش پس از یکتلاش طولانی موفقشدند این کنسول بازیهای ویدیویی را با یک سیب معاوضهکنند.
به گفته دانشمندان، گوریلها به عنوان باهوش ترین میمونها شناخته می شوند.