تقدیم به آنانی که لبریز عشقند

ای که میپرسی نشان عشق چیست
عشق چیزی جز ظهور مهر نیست

عشق یعنی مهر بی چون وچرا
عشق یعنی کوشش بی ادعا

عشق یعنی مهر بی اما ، اگر
عشق یعنی رفتن با پای سر

عشق یعنی خواندن از چشمان او
حرف های دل بدون گفتگو

عشق یعنی مستی از چشمان او
بی لب و بی جرعه ، بی مو بی سبو

عشق یعنی آهوئی آرام ورام
عشق صیادی بدون تیر ودام

عشق یعنی جنگل دور از تبر
دوری سرسبزی از خوف وخطر

آسمانی آبی دور از غبار
چشمک یک اختر دنباله دار

عشق یعنی از بدیها اجتناب
بردن پروانه از لای کتاب