سیستمعامل "فارسی تل" مبتنی بر آندروئید فرویو(نسخه ۲٫۲) که به همت یکی از مجموعه های اقماری دانشگاه صنعتی شریف و پیروقراردادی با یک شرکت تولیدکننده گوشی تلفن همراه تولید شده از هفته آیندههمراه با گوشیهای این تولیدکننده وارد بازار ایران می شود.


بهگزارش مهر، نخستین مدل گوشی های دارای نسخه کاملا فارسی شده آندروئید، مدل"نکسوس وان" خواهد بود که محصول مشترک کمپانی گوگل و اچتیسی است و بههمت شرکت وب شریف - یکی از مجموعه های اقماری دانشگاه صنعتی شریف و پیروقراردادی میان شرکت "همراه همزبان ایرانیان" و شرکت تولیدکننده گوشی اچتی سی وارد بازار ایران می شود.

فارسی تل نسخه ایرانی شده ای از آندروئید
فارسیسازی،محلیسازی یا بومیسازی سیستم عامل پرطرفدار گوگل از آبانماه سال 88 کلیدخورده و به اعتقاد مدیران این پروژه، سیستم عامل فارسی تل تنها یک نسخهفارسی شده از آندروئید نیست بلکه نام این پروژه، "نسخه ایرانی شده ازآندروئید" است چرا که اضافه کردن زبان فارسی به سیستمعامل آندروئید فقطگام اول و لازم این پروژه بوده است.

آندروئید اساسا هیچ پشتیبانیاز خط فارسی و حتی عربی ندارد و اولین کاری که از سوی تیم مدیران پروژهمحلیسازی و فارسیسازی آندروئید انجام شد حل این مشکل بود اما هدف اصلیاز اجرای آن طراحی سیستمعامل هوشمند موبایل برای کاربران ایرانی بود تااز تمام امکانات خاص یک سیستم به راحتی بهره مند شوند.

هم اکنونمسئلهای که کاربران موبایل یا دیگر ابزارهای دیجیتالی با آن روبهروهستند این است که پیوسته مجموعه امکاناتی در این دستگاههای دیجیتالی وجوددارد که کاربر نمیداند از آنها میتواند چه استفادههایی داشته باشد.بنابراین کاربر ایرانی در کنار امکاناتی که این دستگاهها در اختیارش قرارمیدهد نیاز به امکاناتی دارد که خاص خودش باشد. در محلیسازی آندروئیدسعی شده که این امکانات خاص در اختیار کاربران ایرانی قرار گیرد.

اگرچهبرای نخستین بار در رونمایی این محصول، سیستمعامل فارسیتل بر روی گوشیمدل نکسوسوان قابل نصب است اما گفته می شود فارسیتل محدود به یک دستگاهمشخص نیست و میتواند تقریبا برروی هر دستگاهی که با آندروئید سازگار باشدنصب شود.

ویرایش اول سیستمعامل تلفن همراه فارسیتل، بر روی چندمدل گوشی موجود در بازار تست و نصب شده که این گوشیها شامل مدلهایی ازHTC، مدلی از موتورولا و برخی گوشیهای چینی بوده است.

امکانات سیستم عامل فارسی سازی شده آندروئید
ازجمله امکانات سیستم عامل فارسی سازی شده و محلی سازی شده آندروئید،پشتیبانی کامل و استاندارد از خط و زبان فارسی است چرا که به دلیلپیچیدگیهای فراوان خط فارسی، کمتر نرمافزاری پیدا میشود که پشتیبانیصحیح و بینقصی از آن ارائه کند. به خصوص سیستمهای موبایل به علتمحدودیتهای فنی و پردازشی خود در این زمینه ضعفها و ایرادهای فراوانیدارند که کاربران را میآزارد.

اما به اعتقاد طراحان نرم افزارفارسیتل، این اولین سیستمعامل موبایل است که پشتیبانی بینقصی از خطفارسی در تمام سطوح خود ارائه میدهد. این پشتیبانی با تمام استانداردهایمرتبط مانند استاندارد یونیکد و الگوریتمهای دوجهته، اتصال یونیکد واستاندارد شیوه نمایش اطلاعات فارسی بر اساس یونیکد 100 درصد سازگار است.

آندروئیدو در نتیجه فارسیتل با یکی از جدیدترین و مطمئنترین نسخههای هستهلینوکس اجرا میشود و اجرای همزمان چند برنامه بدون تاثیر منفی روی سرعت ویا مصرف باتری از دیگر قابلیتهای این سیستم عامل متن باز است که قابلآلوده شدن به ویروس ها و کدهای مخرب نیست.

صفحه کلید مجازیفارسیتل نیز با هدف حداکثر سازگاری با صفحه کلید استاندارد فارسی و باهدف راحتترین استفادهپذیری در موبایل طراحی شده است.

به دلیلاستقبال برنامهنویسان از سیستمعامل آندروئید هم اکنون دهها هزاربرنامه مفید و کارآمد برای این سیستم وجود دارد که تقریبا هر نیازی راپوشش میدهند و هر روز نیز بر تعدادشان افزوده میشود. مزیت استفاده ازفارسیتل در موجود بودن این نرمافزارها برای موبایل کاربران است. همچنیندر سیستمعامل فارسیتل مجموعهای از نرمافزارهای مخصوص فارسیتل نیز باهدف استفاده کاربران ایرانی و رفع نیازهای سبک زندگی خاص آنان طراحی شدهاست.


در فارسی تل تنظیمات GPRS و MMS شبکههای موبایل کشور بهطور پیشفرض قرار داده شده و با اولین روشن کردن گوشی به طور خودکار شبکهمخابراتی تشخیص داده میشود و اینترنت موبایل از لحظه اول با وجود مرورگرکروم آندروئید که یکی از استانداردترین مرورگرهای موبایل است و نیزنرمافزارهای پست الکترونیکی و چت، در اختیار کاربر خواهد بود. کاربرانحرفهایتر اینترنت نیز میتوانند با نصب برنامههای جانبی از سایرقابلیتها و پروتکلهای اینترنت هم در گوشی خود استفاده کنند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]