نویسنده سرشناس فرانسوی افشا کرد
[JUSTIFY]5سال از ترور رفیق حریری در بیروت این شهر پیچیده و پر آشوب مدار مرموز 33درجه شمالی میگذرد. قرار است در ماه جاری میلادی گزارش کمیته حقیقتیابسازمان ملل متحد درباره ترور رفیق حریری منتشر شود. عدهای بر این باورندکه کمیته تحقیق، برخی اعضای حزبالله لبنان را به عنوان متهمان این پروندهمعرفی خواهد کرد اما «تیهری میسان» اندیشمند فرانسوی در مقالهای که درروزنامه روسی «اودناکو» منتشر کرده اساس این گزارش را زیر سوال برده وبخشهای دیگری از حقایق ترور نخستوزیر اسبق لبنان را افشا کرده است. ایناندیشمند فرانسوی همه تحقیقات سازمان ملل را به چالش کشیده و مینویسد:سلاحهایی که در ترور حریری مورد استفاده قرار گرفته همگی آلمانیبودهاند. «دتلو مهلیس» آلمانی که کمیسر سازمان ملل متحد و قاضی اسبقپرونده حریری بود، تلاشهای فراوانی برای سرپوش گذاشتن بر نقش کشورش دراین ترور انجام داد. این مساله باعث شد ماجرای ترور حریری و پرونده آن بهنحوی مایوسکننده در دادگاههای بینالمللی بررسی شود. جزر و مد سیاسی ایکه بعد از این ترور به وجود آمد، تحولات سیاسی لبنان و خاورمیانه را جهتداد و ضرورت روشن شدن حقیقت این ترور اکنون بیش از گذشته به نظر میرسد.دادگاهترور رفیق حریری از آن جهت حائز اهمیت است که آینده تحولات در لبنان به آنبستگی دارد. صلح، جنگ، ادامه مقاومت و نحوه برخورد با حزبالله در ایندادگاه مشخص میشود. برای برخی جریانات سیاسی در لبنان - و بویژه غرب -تنها دستاورد دادگاه حریری میتواند فشار بر حزبالله باشد. چیزی کهآمریکا با جدیت آن را دنبال میکند. سرکوب مقاومت و بیاعتمادی به آن ازدیگر اهداف دادگاه ترور حریری است. دیگران نیز بر این باورند که دادگاهحریری اهرمی است که بسیاری از آن برای ایجاد نوعی استعمار تازه در منطقهاستفاده میکنند. از نقاط تاثیرگذار در ترور رفیق حریری میتوان بهقطعنامه 1757 سازمان ملل که در 30 مه 2007 به تصویب رسید اشاره کرد کهمورد حمایت نومحافظهکاران آمریکایی بود. این قطعنامه چیزی از احضار وزندانی کردن امیل لحود و بشار اسد کم نداشت. اساسا دادگاه ترور حریریبراساس شاهدان دروغین بنا شده که آن را از درجه اعتبار ساقط میکند. چندیپیش در روزهای 15 و 16 نوامبر، سعد حریری، نخستوزیر لبنان و پسر رفیقحریری به مسکو سفر کرد. در این سفر رهبران روسیه از دادگاه حریری حمایتکردند و پسر نخستوزیر اسبق لبنان که اکنون بر جایگاه پدرش نشسته است،اظهار داشت: بهرهبرداری سیاسی از دادگاه پدرش میتواند منجر به یک انفجاردر لبنان شود که برای آینده این کشور مناسب نیست.
[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]

امااساسا اصل ماجرای ترور حریری چیست؟ روز 14 فوریه سال 2005 رفیق حریری درانفجاری سهمگین به همراه 23 تن دیگر کشته شد. گزارشهای اولیه بعد از ترورنشان میدهد رفتار پلیس و گروههای قضایی به صورت قابلتوجهی غیرحرفهایاست. برای جبران این خلأ، سوییس یک تیم تحقیق به لبنان اعزام کرد تادرباره این ترور به تحقیق و بررسی بپردازند. از ابتدای ترور حریری همگانپذیرفتند که انفجار توسط راننده ونی رخ داد که به خود کمربند انفجاری بستهبود. از نکات جالب این پرونده آن بود که هیچ نبش قبر یا کالبدشکافیایانجام نشد در حالی که اصول اولیه هر پرونده جنایی حکم میکند درباره نحوهمرگ قربانیان پزشکیقانونی رفتار حرفهای خود را انجام دهد. ویدئوها وتوپوگرافیها نیز از سوی دادگاه بررسی نشد که سوالات درباره نحوه کاردادگاه را افزایش میدهد. گروههای تحقیق حدسهایی درباره انفجار بمب مطرحکرده بودند که این مساله نیز از طرف دادگاه رد شده. زمانی که به عکسهاییکه پس از انفجار گرفته شده، نگاهی میاندازیم این حقیقت به چشم میآید کهخودروها تکه تکه شده و در حال سوختن هستند در حالی که اجساد به صورتنیمسوز باقیماندهاند. این در حالی است که انفجارهای ناشی از «تی انتی» یا «آر دی ایکس» هرگز چنین اثر عجیبی ندارند. عکس جسد رفیق حریری نکتهجالب دیگری را نشان میدهد. ساعت مچی طلای او کاملا ذوب شده در حالی کهیقه پیراهن سفید او سالم است. سوال این است که به راستی چه اتفاقی رخ دادهاست؟[/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY]
بدن نیم سوخته رفیق حریری بعد از ترور
[JUSTIFY]
اینانفجار، حرارت فوقالعادهای را ایجاد میکند که باعث سوختگی شدید میشوددر حالی که بدن حریری و دیگر اجساد، سوختگی سطحی دارند و در مقایسه بااتومبیل تکهتکه شده وی تقریبا سالم هستند. اجسامی با چگالی بالا مانندساعت مچی طلا نشان میدهند حجم حرارت تا حد بسیار زیادی بالا بوده است. بهنظر میرسد ماده انفجاری نوع خاصی بوده که میتوانسته اجسام با چگالی بالامانند فلزات را نیز از بین ببرد. اما اشیائی مانند یقه رفیق حریری که ازپارچه لطیفی تولید شدهاند کاملا سالم ماندهاند. این اجسام با چگالیپایین زمان کافی را برای جذب حرارت نداشته به همین جهت سالم ماندهاند.لذا به این نتیجه میرسیم که ماده انفجاری متفاوتی در این حمله مورداستفاده قرار گرفته است.[/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY]


عکسهاهمچنین نشان میدهد جسد حریری به طور عجیبی شبیه به مجسمهای است که ازخاک رس ساخته شده است. هیچ نشانهای از شکستگی یا پارهشدگی پوست یا زخمیکه از طریق انفجار بمب ایجاد شده باشد، وجود ندارد که این مساله برپیچیدگی پرونده ترور حریری میافزاید.

نشانهها حاکی از آن استکه انفجار تمام اکسیژن فضا را جذب کرده و موجب تخلیه آب بدن اجساد شدهاست. شاهدان بعد از وقوع انفجار از کمبود اکسیژن و ناتوانی تنفسی شکایتکردهاند اما نیروهای پلیس این مساله را تنها یک واکنش روانی تفسیر کردهبودند.

این مشاهدات دقیقا همان الفبای اولیه یک تحقیق هستند کهباید براساس آنها پرونده را بررسی کرد. اما در گزارشهایی که به شورایامنیت سازمان ملل متحد ارسال شد و مبنای تحقیقات قرار گرفت به هیچکدامازاین موضوعات اشاره نشده است.

زمانی که ما از بسیاری کارشناساننظامی درباره این انفجار و مواد باقیمانده از آن سوال کردیم آنها تاییدکردند که مواد به کار رفته از فناوری فوقالعاده پیشرفتهای برخورداربوده که از ترکیب دو فناوری اتمی و نانو است. این بمب میتواند انفجاریبا قدرت قابل کنترل ایجاد کند و اجسامی سنگین مانند خودرو را از زمین بلندکند.به نظر می رسد که این انفجار نه در اثر منفجر شدن ون بلکه در اثراصابت موشک از هواپیمای بدون سرنشین به خودروی رفیق حریری رخ داده است.اما در ترور حریری مساله مهم و در عین حال غیرقابلانکار، وجود اورانیوماست. این مساله توسط پزشکان فرانسوی کشف شد. آنها زمانی که باسم فلیحان راکه در این ترور زخمی شده بود، معاینه میکردند به این نتیجه مهم دستیافتند که وی آلوده به اورانیوم است. اما از برقراری ارتباط میان اینمساله و پرونده ترور حریری جلوگیری شد.

اگر بخواهیم دربارهمشخصات فنی موشکی که در بالا به آن اشاره شد صحبت کنیم باید این توضیح رااضافه کنیم که موشکهای از این دست بسیار کوچک هستند و طولی معادل چند 10سانتیمتر دارند. این موشک قابلیت شلیک شدن از هواپیماهای بدون سرنشین رادارد و بسیاری از شاهدان اعلام کردهاند صدای پرواز هواپیما را در اطرافمحل انفجار شنیدهاند. محققان از آمریکا و اسرائیل خواسته بودند تا تصاویرماهوارهای که روزانه از آسمان لبنان ضبط میشود را در اختیار تیم تحقیققرار دهند که با استقبال سرد آنها مواجه شدند واین تصاویر به گروه تحقیقداده نشد. همچنین باید به این موضوع نیز اشاره شود که در روز ترور حریریهواپیماهای جاسوسی آواکس آمریکا در آسمان لبنان پرواز میکردند. اینهواپیماها قادر بودند مسیر پرواز هواپیمای بدون سرنشین را مشخص کنند واطلاعات دقیقی از محل حرکت حریری به سامانه بمب افکن بدون سرنشین ارائهدهند. با توجه به توضیحات بالا سوال مهم دیگر این است که چه کسی موشک راشلیک کرد؟

Detlev Mehlis
[JUSTIFY]
پاسخبه این سوال مساله را پیچیده تر میکند. در میان کشورهای جهان تنها آلماناست که از سال 2005 فناوری تولید چنین بمبهایی را داراست. نقش آلمان درترور حریری از این جهت شکل دیگری میگیرد که مسؤولان آلمانی سازمان مللدرباره پرونده حریری با مطرح کردن نقش ون و انفجار آن تمام پرونده را بهسوی دیگر هدایت کردند و از تحقیق و بررسی اصولی ممانعت به عمل آوردند.قاضی دتلو مهلیس هم فرد مناسبی برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت بود. او یکرابط در دوران جنگ سرد است که در سال 1986 نقش موثری در مناسبات سرویسامنیتی آلمانغربی و آمریکا ایفا میکرد. وی به طور روشنی در حمله به یککلوب شبانه در برلین نقش داشت. مهلیس همچنین پیش از این تمام ردپاهایسوءقصد اسرائیل به جان معمر قذافی را که توسط آمریکا هدایت شده بود، ازبین برد و به نوعی در این باره تخصص دارد. وی همچنین در سال 2000 به یکیاز اتاقهای فکر آمریکایی راه یافت که توسط موسسه اسرائیلی آیپک هدایتمیشود. [/JUSTIFY][JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY]امابخش دیگر از سخنان می سان که به کمک او برای اثبات ادعایش مبنی بر استفادهاز سلاحی جدید با قابلیت انفجار قابل کنترل و با استفاد از راکت برای ترورحریری آمده، بیانیه شرکت آلمانی بنز است که پس از ترور حریری برای دو روزروی سایت کمپانی باقی مانده و سپس حذف می‎شود. شرکت بنز در این بیانیه بااشاره به تضمین 20 میلیون دلاری این شرکت به رفیق حریری برای ساخت ماشینیضد گلوله، ضد انفجار و ضد مین انفجار این ماشین بوسیله مواد انفجاریمتعارف را غیر ممکن دانسته و این انفجار را ناشی از یک ماده غیر متعارفارزیابی می‎کند. هر چند این بیانیه بزودی از روی سایت بنز حذف می‎شود ولییکی از جدی ترین اسناد برای اثبات ادعای می سان است.[/JUSTIFY]
به واقعآنچه در شرف وقوع است به نفع اسرائیل است و نقش این رژیم را در ترور رفیقحریری مخفی میکند. تمام این کاستیها زمانی در سال 2007 از سوی ولادیمیرپوتین، رئیس جمهور وقت روسیه پیش بینی میشد. وی وجود این دادگاه راناکارآمد خوانده بود اما به نظر میرسد که حقیقت این بار نمیتواند مخفیبماند. حزبالله تصاویر هواپیماهای بدونسرنشین اسرائیل را به نمایشگذاشته و نقش آنها روشن است. اکنون پازل کامل شده و نقش تکنولوژیک آلماندر کنار «استادان اعظم» ترور به وضوح قابل رویت است.[/JUSTIFY][JUSTIFY]
وطن امروز + الف[/JUSTIFY][JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY][JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]