خبرگزاری مهر- گروه فناوریهای نوین: قطر روز دومدسامبر در جلسه فیفا در زوریج سوئیس به عنوان میزبان جام جهانی 2022انتخاب شد. به نظر می رسد که توسعه فناوری تنها کلید موفقیت این کشوردارای شرایط آب و هوایی سخت برای یک میزبانی در خور توجه باشد.

بهگزارش خبرگزاری مهر، قطر به عنوان میزبان جام جهانی 2022 انتخاب شد.انتخابی که به اعتقاد بسیاری از مفسران به واسطه دلارهایی به دست آمد کهاز درآمد نفت به این کشور بسیار کوچک حاشیه خلیج فارس وارد می شود، امامعدود تحلیلگرانی هم هستند که هرچند قبول دارند ثروت این کشور در انتخابآن به عنوان میزبان جام جهانی بی تاثیر نبود اما اذعان دارند که این ثروتمی تواند منجر به توسعه فناوری شود و در نتیجه فناوری کلید موفقیت قطر دراین انتخاب بوده است.

در حقیقت یکی از انتقاداتی که به میزبانی قطروارد شده است هوای گرم و بیابانی این کشور است. به همین دلیل این کشورساخت استادیمهایی را در برنامه دارد که از سیستمهای خنک کننده ویژه ایبهره می گیرند.

دمای این کشور در تابستان به بیش از 50 درجهسانتیگراد می رسد اما قطریها قصد دارند استادیمهای رو بازی را توسعه دهندکه با بکارگیری از فناوریهای ویژه ای دمای محل برگزاری رقابتهای جام جهانیرا در 27 درجه سانتیگراد نگه می دارند.

یکی از این استادیومهاورزشگاه "لوسیل آیکانیک" نام دارد که قرار است در دوحه پایتخت قطر ساختهشود. این استادیوم گنجایش میزبانی 86 هزار و 250 تماشاچی را خواهد داشت وتوسط پارکینگها و غرفه های خدماتی محصور خواهد شد که سقف تمامی آنها راصفحات خورشیدی تشکیل می دهند.

این صفحه های خورشیدی به اندازه ایانرژی تولید خواهند کرد که انرژی مورد نیاز ورزشگاه در هنگام برگزاریمسابقات را تامین کرده و در عین حال به ساختمانهای همسایه ورزشگاه نیزانرژی خواهد رساند.

این ورزشگاه از فناوریهای دوستدار محیط زیستبرخوردار است که می توانند هوای ورزشگاه را در حرارت غیر قابل تحمل دوحه،خنک نگه دارند. سقف توگود این ورزشگاه به سیستم عملیاتی بادگیر مانندیمجهز بوده و بخش مرکزی سقف زین مانند ورزشگاه از قابلیت باز و بسته شدنکامل برخوردار است.


تماشاچیان از طریق 6 پل که بر روی استخرهایآبی که ورزشگاه را احاطه کرده و شمایلی شناور مانند به آن داده اند، واردورزشگاه می شوند. دسترسی به این ورزشگاه که در شمال دوحه ساخته خواهد شد،از طریق جاده های اصلی و خطوط جدید مترو امکان پذیر خواهد بود.


همچنیناز میان مهمترین فناوریهایی که در جام جهانی قطر استفاده از آنها پیش بینیشده است سیستمهای مخابراتی و ارتباطی است که امکان به اشتراک گذاریمسابقات را با تمام دنیا فراهم می کنند و قادر خواهند بود بدون قطع ارتباطشبکه با امنیت بسیار بالایی به فوتبال دوستان خدمات ارائه دهند.

درمورد اینکه از چه فناوریهایی در اشتراک گذاری این بازیها با دیگر نقاطدنیا استفاده خواهد شد باید گفت که قطر قصد دارد از فناوریهای ارتباطیکاملا به روزی که در 12 سال آینده در دسترس قرار می گیرند استفاده کند.

ازجمله این فناوریها که می توان آنها را برای 12 سال آینده تجسم کرد امکانتماشای زنده مسابقات بر روی تلفنهای همراه هوشمند در هر نقطه دنیا به صورتسه بعدی، حضور مجازی در مسابقات اشاره کرد.

همچنین می توان تصورکرد که با نصب دوربینهایی سه بعدی بسیار کوچکی که بر روی لباس دروازه باننصب می شوند امکان تماشای بازی از چشم یک دروازه بان فراهم شود.

بیشک تمام این فناوریها نیازمند برخورداری از یک شبکه اینترنت فوق سریع استکه از طریق فیبرهای نوری نسل جدید و ماهواره ها ایجاد شود.

از سوییدیگر، این اینترنت نه تنها امکان ارتباطات رسانه ای را سرعت خواهد بخشیدبلکه قطر از طریق این شبکه مافوق سریع اینترنت خواهد توانست دستگاههایمختلفی که همزمان بر روی ترافیک، دمای هوا و امنیت مردم نظارت دارند را بهطور همزمان مدیریت کند.


سایر ویژگیهای ورزشگاههای قطر
قطرپنج طرح مختلف را برای ساخت ورزشگاههایی با ویژگیهای متفاوت ارائه کردهاست. یکی از این طرحها ورزشگاهی است که از پوسته خارجی خاصی برای نمایشدادن تصاویر مسابقه فوتبال ساخته شده است. ورزشگاهی دیگر از روبانهایرنگارنگی پوشیده شده است که نمادی از تیمهای شرکت کننده در این رقابتهاخواهد بود و ورزشگاه دیگر آن به استخر، چشمه های آب معدنی و فروشگاه مجهزخواهد بود.

چشم جام جهانی که با الهام از صدفهای دریایی طراحی شده و به یک چشم بزرگ شباهت داد
سقف این ورزشگاه قابل انعطاف بوده و نمای آن به واسطه باغچه های اطراف آن بسیار دیدنی است

درطرحی دیگر ورودی ورزشگاه با پل دوستی میان قطر و بحرین در ارتباط است. پلیکه قطر را به جزیره همسایه اش وصل می کند و یکی از شگفتی های معماری جهانبه شمار می رود.

انرژی اکثر این ورزشگاهها از خورشید تامین خواهدشد و هر یک از آنها از سیستم کنترل اقلیمی برخوردار خواهد بود که با وجودکویری بودن شرایط آب و هوایی، دمای ورزشگاه را زیر 27 درجه سلسیوس نگاهخواهد داشت.

روبانهای جام جهانی که رنگ آنها رنگ تیمهای حاضر در رقابتها را آشکار می کند
و به عنوان سمبلی برای دوستی، بردباری و احترام متقابل میان جام جهانی، فیفا و قطر استپساز برگزاری رقابتهای جام جهانی 2022 برخی از قطعات این ورزشگاهها جدا شدهو به منظور بهبود سطح ورزش فوتبال به دیگر کشورها انتقال خواهند یافت.

خبرگزاری مهر