بهگزارش شیعه آنلاین به نقل از ایرنا، وان محمد شیخ عبدالعزیز رییس مرکزعالی مطالعات اسلامی مالزی از آغاز به کار شبکه تلویزیونی اسلامی این کشوراز روز چهارشنبه با حضور نجیب عبدالرزاق نخست وزیر مالزی خبر داد.
این شبکه تلویزیونی که الهجرت نام دارد به صورت رایگان بوده و به تبلیغ دین و آموزش خانواده ها بر اساس آموزه های دینی خواهد پرداخت.
اینشبکه تلویزیونی تولید برنامههای ویژه گفتمان دینی، بحث سلامت خانواده وبرنامههای مخصوص کودکان بر اساس آموزههای اسلامی را عهده دار خواهد بود.
جمیلخیر بهاروم وزیر امور اسلامی مالزی نیز درباره فعالیت شبکه تلویزیونیاسلامی در این کشور، اعلام کرد این شبکه تلویزیونی 10 تا 18 درصد ازبرنامههای تلویزیونی محلی را برای مسلمانان و غیرمسلمانان پوشش میدهد وپیشبینی میشود استقبال خوبی از سوی اتباع مالزیایی از آن صورت گیرد.