بهگزارش شیعه آنلاین، روزنامه تهران امروز نوشت: «بانک اسلامي ويژه طلابتاسيس ميشود» چرا که احتمال آميخته شدن سرمايه آنها با ربا، حساسيتي درميان اعضاي حوزه علميه و روحانيون در تعامل با بانکها ايجاد کرده است.
بههمين خاطر نمايندگان اين قشر از جامعه در نشست علمي انجمن اقتصاد اسلاميگرد هم آمدند تا بانکي با قانوني که خود ميپسندند راهاندازي کنند.
اماتاسيس بانک طلاب از يک سو در راستاي گسترش صنعت بانکداري و در کنار تاسيسو کسب مجوز بانکهاي تخصصي نفت، گردشگري، ايران دخت و ساير بانکهايي ازاين دست که طي روزهاي اخير به جهت علاقه موسسانشان به صنعت بانکداري وسودي که از اين طريق به جيبهايشان وارد ميکنند،قرار است تا با نيتيمتفاوت از يک ايده علمي به بانکي واقعي تبديل شود و منابع مورد نياز اينقشر از جامعه را تجهيز کند.
هدف ديگر از تاسيس اين بانک بستنپروندهها و پروژههاي تحقيقاتي 26ساله بانکداري اسلامي و اجراي عمليتئوريهاي اقتصاد اسلامي در سيستم بانکي و تقسيم سود واقعي از فعاليتهاياقتصادي است.
صحبت از اجراي قانوني است که تابهحال هيچ يک از مسئولاننظام بانکي نخواستهاند تا فراتر از يک تئوري باشد. قانوني که براي پيبردن به جنبه اجراييش در کشور مان 50 سال زمان صرف شد و حال با گذشت 26سال از قانون بانکداري بدون ربا و برگزاري بيست و يک همايش ساليانه درخصوص بانکداري اسلامي و بايدها و نبايدهاي اجرايياش هنوز نظام بانکي ماآگاهانه به فعاليت مرسوم خود ادامه ميدهد.
عباس موسويان بهتهرانامروز ميگويد: نيمي از طلاب کشور در سيستم بانکي کشور حساب ندارندو براي اعتماد و اطمينان بيشتر اين قشر به بانکها، در حال بررسيهاي علميتاسيس بانک اسلامي به محوريت حوزه و مديريت حوزه علميه هستيم تا با راهاندازي اين بانک يک الگو، ايده و نظريه اسلامي عملي در سيستم بانکي کشورداشته باشيم.
او که عضو کارگروه بانکداري اسلامي و شوراي فقهي بورسکالا و اوراق کشور است و سالها است در زمينه بازار پولي و مالي اسلاميتحقيق ميکند بارها و بارها در گفت و گو هايش به صراحت از دور زدن قانوندر بانکهاي کشور گلايه کرده است و راه کارهاي مختلفي براي نجات سيستمبانکي از گردابي که تا سر در آن فرو رفته ارائه کرده است ولي از حرف تاعمل فرسنگها راه است!
اما بار ديگر موسويان ايدهاي جديد دارد و آن همتاسيس بانک طلاب است که به اعتقاد او عدم اعتقاد برخي مسئولان نظامبانکي، عدم اهتمام و آگاهي آنها و عدم اطلاع رساني دقيقتر به مشتريانباعث شده بانکداري اسلامي به شکل صحيح اجرا نشود. اگر بتوان اين ايده ونظر را بهطور صحيح اجرايي و بهتدريج آسيب شناسي و پختهترکرد و به جامعهاقتصادي کشور عرضه کرد ثمره زيادي در بر خواهد داشت و اگر چنين بانکي توسطافراد معتقد عملياتي شود بهطور قطع نتيجه بهتري از بانکهاي دو رگه ومتعارف جواب خواهد داد.
اين محقق حوزه و اقتصاد در پاسخ به اينکه اينايده در چه مرحلهاي از عمل قرار دارد به تهرانامروز ميگويد: هنوز در حدمطالعاتياست و صحبتي درخصوص مجوز تاسيس با بانک مرکزي نشده است.ميخواهيم مراحل مطالعاتي را تکميل کنيم و بعد از به دست آوردن نتايجي درخصوص اينکه چنين بانکي در سيستم بانکي جايي دارد يا خير، با بانک مرکزي بهمذاکره بنشينيم. طرح پيشنهادي اينطور است که اين بانک اختصاص به طلاب وروحانيون دارد که حساسيت بيشتري نسبت به افراد جامعه و جنبههاي شرعيدارند و مشتريان عمده ين بانک خانواده بزرگ روحانيون خواهد بود.
اينبانک همچون بانک نفت و بانکهاي تخصصي ديگر با محوريت تامين مالي حوزهعلميه تاسيس ميشود. مدل به گونهاي طراحي شده که سود بر پايه سود واقعياقتصادي تقسيم شود. به جهت تمرکز روحانيت در شهرهاي خاص تعداد شعبات اينبانک در تهران اندک خواهد بود و قرض الحسنه نيز در راستاي تکامل اين بانکايجاد ميشود و پررنگ تر از گذشته مورد توجه قرار خواهد گرفت و نوع خدماتاين بانک متناسب با نيازهاي مشتريان مختص به خودش خواهد بود. موسويان درپاسخ به اين سوال که قطعا پيش از بررسيهاي علمي شرايط موسسان و سرمايهاوليه بانک را سنجيده ايد، سرمايه گذاران بانک وابستگي به دولت دارند ياخير، گفت: قطعا همينطور است.