گزارش فارس از سيزدهمين سالگرد تأسيس شبكه جهاني سحر؛
سريال «مختارنامه» به شش زبان از شبكه جهاني سحر پخش ميشود
خبرگزاري فارس: مدير شبكه جهاني سحر از ترجمه و دوبله سريال تلويزيوني مختارنامه به 6 زبان و پخش آن از اين شبكه خبر داد.


بهگزارش خبرنگار راديو و تلويزيون فارس، نشست خبري سيزدهمين سالگرد تأسيسشبكه جهاني سحر امروز (دوشنبه) با حضور مهدي مجتهد مدير اين شبكه، شيدااسلامي مدير روابط عمومي شبكه سحر و نمايندگان رسانههاي جمعي برگزار شد.
بنابراينگزارش، در اين مراسم مجتهد گفت: در دورهاي كه ما هستيم توسعه رسانهها بهلحاظ كمي و كيفي اتفاق افتاده است و هر روز شاهد ورود رسانههاي جديدهستيم كه تنوع زيادي هم دارند سرعت رشد در رسانههاي غيرفارسيزبان بهخاطر ماهوارههاي جديد سريعتر است، بنابراين رسانههاي غير فارسي زبان بهلحاظ تعدد و تنوع روز به روز بيشتر ميشوند.
وي ادامه داد: آنها بهدنبال رقابت براي جذب مخاطبان بيشتر هستند و شبكه سحر به عنوان رسانهجمهوري اسلامي ايران در معاونت برون مرزي سعي دارد حرف جدياي برايمخاطبانش داشته باشد.
مجتهد تصريح كرد: در طول اين سالها دوستان درمعاونت برون مرزي تلاش زيادي كردند و در اين باره گامهاي خوبي برداشتهاندشبكه سحر 13 سال پيش نام سحر را به خود گرفته اما پيش از آن نيز فعاليتداشته و سعي كرده با برنامههاي متنوع رضايت مخاطبان را جلب كند.
ويبا بيان اينكه در حال حاضر شبكه جهاني سحر به 6 زبان بوسنيايي، اردو،آذري، كردي، انگليسي و فرانسه فعاليت دارد اظهار داشت: از سال گذشته تلاشكردهايم با توجه به امكانات سازمان صدا و سيما توسعه كمي و كيفي داشتهباشيم علاوه بر آن از سال گذشته تاكنون زمان پخش شبكه دو برابر شده است ماقبلا روزانه 19 ساعت پخش داشتيم ولي الان با دو كانال يك و دو شبكه سحر،روزانه 38 ساعت پخش برنامه داريم.
وي افزود: با افزايش زمان سعيكردهايم برنامههايي در زمينههاي مختلف كودك، خانواده، فيلم و سريال وساختارهاي ديگر تنوع داشته باشد و در ساعات پيك برنامههاي متنوعي راتوليد و پخش ميكنيم و در واقع از افزايش زمان نهايت استفاده را كردهايم.همچنين اولويت جدي براي توسعه برنامههاي اجتماعي انجام دادهايم در مجموعتلاش ميكنيم برنامهها بوميتر باشد تا بتوانيم با مخاطبان ارتباط بيشتريبرقرار كنيم.
مدير شبكه جهاني سحر در ادامه سخنان خود گفت: توليداتشبكه در حال حاضر افزايش يافته است همچنين نسبت به گذشته بيشتر ازبرنامههاي مراكز استانها بهره ميبريم همچنين برنامههاي دفاتر خارج ازكشور نيز افزايش يافته است و برنامهريزي كردهايم تا بتوانيم از ظرفيتشهرهاي مختلف نهايت استفاده را ببريم.
مجتهد در ادامه سخنان خود بااشاره به فعاليت گروه فيلم و سريال شبكه جهاني سحر نيز عنوان داشت: گروهفيلم و سريال اين شبكه در گذشته مستقل نبود ولي در حال حاضر به عنوان يكگروه مستقل با مديريت علي برزي فعال است كه ميتوان در اين ميان به فيلمسينمايي «عروسك يلدا» اشاره كرد كه درباره جانبازان شيميايي است و توليداين فيلم به زودي به تهيه كنندگي «منصور سهرابپور» و كارگرداني «محمدحسينلطيفي» آغاز ميشود.
وي افزود: همچنين فيلم سينمايي «پرورشگاه بهشت»با مديريت كودكان غزه توليد خواهد شد كه در حال مذاكره با آقاي«محمدعليطالبي» براي كارگرداني آن هستيم و تا يك ماه آينده كليد ميخورد.فيلمنامه «ابر و آفتاب» نيز با محوريت زندگي شيخ طوسي تهيه ميشود و ساختزندگي «مصيب‎بن عمر» با عنوان «پرچمدار عشق» به عنوان يكي از ياران حضرتمحمد در دستور كار قرار دارد كه مرحله بازنويسي فيلم‎نامه را ميگذراند.
بهگزارش فارس وي ادامه داد: انيميشن «آخرين فرستاده» نيز در 50 قسمت تهيهميشود كه تابهحال 150 دقيقه آن توليد شده و تا پايان سال آينده آمادهپخش ميشود روايت اين داستان از زبان سلمان فارسي است. همچنين سري جديد«كودك و اشغالگر» نيز آماده شده و به زودي پخش ميشود و مستند «يارانماندلا» به كارگرداني حميد كوهپايه مرحله تدوين را ميگذراند، مستند «شيخصيام» نيز در حال تهيه است.
وي ادامه داد: مستند «جنايت در سايه»درباره جانبازان شيميايي به كارگرداني بهروز نورايي ساخته ميشود و نقد وبررسي فيلمهاي غرب با محوريت اسلام هراسي به تهيهكنندگي علي ايماني درحال تهيه است.
مدير شبكه جهاني سحر در ادامه سخنان خود گفت:هدفگذاري اصلي ما در ساخت برنامههايمان اين است كه مخاطبين فراسوي مرزهابا آن ارتباط برقرار كنند و قابل پذيرش بودن برنامه از سوي مخاطبان منطقهپخش از اهميت بسياري برخوردار است مثلا در سيماي كردي شبكه سحر به جهتنزديكي فرهنگي كه بين دو منطقه وجود دارد شبكه ارتباط خوبي با مخاطبانبرقرار كرده و حتي برخي از شبكههاي محلي برنامههاي خود را قطع و آنتنشبكه سحر را پخش ميكنند اين مسئله نشان مي دهد كه ما از ظرفيت بالاييبراي توليد برنامه در اين مناطق برخورداريم و بايد به نحو مناسبي از آناستفاده كنيم.
مجتهد با بيان اينكه در نظرسنجي سال 88 سيماي كرديشبكه سحر بالاي 50 درصد مخاطب داشته تصريح كرد: 93 درصد از مخاطبان اينشبكه از برنامههاي آن رضايت داشتند و 26 درصد مابقي نيز گفته بودند كهماهواره ندارند تا برنامههاي اين شبكه را ببينند همچنين در حال حاضرسيماي كردي از ميان 30 شبكه كردزبان موجود در رتبه 5 قرار دارد.
ويادامه داد: ما بينندههاي بسياري نيز در بوسني داريم و 59.6 درصد بينندهشبكه سحر هستند و صداقت رسانهاي و پخش اخبار مهم از دلايل جذابيت اينشبكه براي مخاطبانش بوده است در منطقه آذربايجان نيز مدتي است كه ازنظرسنجها بيخبريم آن هم به دليل اين است كه آذربايجان خيلي ارتباط خوبيبا شبكه ما ندارد همچنين مدتي است كه نماز جمعه اردبيل را در بعضي ازمناطق آذري پخش ميكنيم كه مورد توجه قرار گرفته و اگر يك هفته آن را پخشنكنيم با هشدار بينندگان مواجه هستيم.
وي درباره زبان پخش برنامههانيز گفت: در بعضي از شبكهها از دوبلور استفاده ميكنيم اما در شبكههايانگليسي و فرانسه زيرنويس ركن اصلي است ولي براي زبان اردو سرمايهگذاريكردهايم و از گروههايي در هند و پاكستان استفاده ميكنيم و سعي كرديمكارها را خيلي دور خودمان جمع نكنيم چون منجر به محدوديت ميشود.
بهگزارش فارس در ادامه اين نشست مدير شبكه جهاني سحر در پاسخ به سؤاليپيرامون وضعيت برنامههاي ميزگرد، گفتوگو محور و زنده نيز اظهار داشت: مادر اين حوزهها برنامههاي خوبي داريم و پخش مسابقه در شبكه آذري و كردينمونههاي آن است در سيماي آذري نيز ميزگردهاي جنجالي نيز داريم.
ويدر پاسخ به خبرنگار فارس مبني بر پخش سريال مختارنامه از شبكه جهاني سحرنيز تصريح كرد: همزمان با پخش اين سريال از شبكههاي داخلي در حال ترجمه ودوبله سريال هستيم تا اصلاحات لازم را انجام بدهيم و اين سريال به 6 زبانمختلف از شبكه جهاني سحر پخش ميشود همچنين معرفي مفاخر جزو برنامههاياصلي ماست و با زبان‎گرداني آنها را پخش ميكنيم.
وي در پايان گفت: 85 درصد از برنامههاي شبكه جهاني سحر توليدي و 15 درصد آن تأميني است.