قرارداد گروه اول بازیگران «اخراجیها 3» به کارگردانی و تهیهکنندگیمسعوددهنمکی پس از دوبار تغییر کامل فیلمنامه و گروه بازیگران سرانجامثبت شد.

بهگزارش روابط عمومی فیلم سینمایی «اخراجیها 3»، با ثبتقرار داد اولین گروهاز بازیگران این فیلم آخرین فیلم از سهگانه سینماییمسعود دهنمکی واردفاز جدیدی از تولید شد.

در هفته جاری اولینگروه از بازیگران«اخراجیها 3» قرارداد بازی در این فیلم را به ثبترساندند که از جملهمیتوان به محمدرضا شریفینیا، علی دهکردی و بهنوشبختیاری اشاره کرد.

مریمکاویانی، سیروس کهورینژاد، محمود مقامی،سپند امیرسلیمانی، رز رضوی وابوالفضل دیگر بازیگرانی هستند که قراردادبازی آنها طی هفته گذشته به ثبترسید و گروه دوم بازیگران نیز در هفتهآینده قراردادشان امضاء خواهد شد.

درپروژه سینمایی «اخراجیها 3»بیش از 40 بازیگر مطرح حضور خواهند داشت که بهطور متوسط و در سکانسهایمتفاوت بین 100 تا دو هزار هنرور مقابل دوربینقرار خواهند گرفت.

تاکنونمحمدحسین جعفریان و خلیل جوادیترانههایی را برای ساخت تیتراژ«اخراجیها 3» سرودهاند که با تکمیل فهرستبازیگران در هفته آیندهپیشبینی میشود آخرین فیلم از سهگانه «اخراجیها»اوایل آذرماه در تهرانکلید بخورد

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]