زنی با موبایل در فیلم چارلی چاپلین! / تصاویر پر ابهام فیلم "سیرک"

یکعلاقه مند سینما در فیلم "سیرک" اثر چارلی چاپلین در تصویر غیرقابلتوضیحی، زنی را کشف کرد که به نظر می رسد مشغول صحبت با تلفن همراه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان سینما از دیرباز بر این عقیده بودند که چارلی چاپلین، نابغه بزرگ سینما بوده است.
اکنونبه نظر می رسد که چاپلین به ویژه در شکار صحنه های شگفت انگیز واقعا یکنابغه بوده است. شاهد این ادعا، فلیمی است که چاپلین در سال 1928 ساختهاست.

جورج کلارک علاقه مند سینما پس از یکسال بررسی به تازگی فیلمیرا بر روی "یو تیوب" گذاشته است که نشان می دهد در فیلم "سیرک" زنی مشغولصحبت با تلفن همراه است. در این فیلم زنی دیده می شود که دست خود را نزدیکگوش خود گرفته است و درحالی که تنها مشغول راه رفتن در خیابان است حرف میزند.

کلارک معتقد است که می تواند یک دستگاه سیاه رنگ شبیه به تلفنهمراه را در دست این زن ببیند و با قرار دادن این فیلم در اینترنت یکجریان احساسی را در خصوص امکان سفر در زمان ایجاد کرده است. درحالی کهکارشناسان و کسانی که به سفر در زمان اعتقادی ندارند به دنبال توضیحاتیبرای این تصویر هستند.

بعضی از اطلاعاتی که در فیلم جورج کلارکارائه می شوند بسیار گیج کننده اند به طوریکه این فرضیه را مطرح می کنندکه فیلم دستکاری شده است.

برخی دیگر از مخالفان فرضیه سفر در زمانمعتقدند که این زن مشغول خاراندن گوش خود است و یا تلاش می کند که صورتخود را از جلوی دوربین چاپلین و یا حتی نور آفتاب بپوشاند.

یکفیزیکدان نجوم در توضیح این فیلم گفت: "بی شک، تئوری سفر در زمان بسیارمورد توجه قرار دارد اما حتی اگر سفر در فضا و زمان ممکن باشد بسیارغیرمحتمل است. هیچ راهی وجود ندارد که این زن از طریق آن قادر باشد چیزیبزرگتر از یک ذره درون اتمی را با خود حمل کند."

براساس گزارشتایم، وبلاگ نویسان فناوری در خصوص این ویدئو که تاکنون صدها هزاربازدیدکننده داشته است توضیح داده اند که این زن احتمالا مشکل شنواییداشته و این دستگاه احتمالا نوع جدیدی از سمعکی به نام "سمعک آئودی فنکربنی مدل 34 A وسترن الکترونیک" بوده که شرکت زیمنس در سال 1924 اختراعکرده است.

این دستگاه یک میکروفن کربنی داشته که به یک دیافراگم الکترومغناطیسی وصل می شود و نزدیک به گوش می لرزیده است."

جزئیات این سمعک هنوز در روی وب سایت زیمنس در بخش تاریخچه شرکت در دسترس است.

حتیاگر فرضیه سمعک از سایر فرضیه ها معتبرتر باشد هنوز مشخص نیست که چرا اینزن مشغول حرف زدن با خود بوده است. آیا واقعا وی یک سفرکننده در زمان است؟

در این تصویر زن وارد کادر دوربین چاپلین می شود

از طول کادر عبور می کند و درحال خارج شدن از صحنه است
همان صحنه با کمی زوم نشان می دهد که شیء در دست زن است
در زوم بیشتر معلوم می شود که زن درحال حرف زدن است

آخرین درجه زوم از تصویر زنی که می تواند یک سفرکننده در زمان باشد!

خبرگزاري مهر