ابتکار نوشت:

تازهترين خبرها از توافقات اوليه براي ساخت فيلمسينمايي کوروش با هزينهايبالغ بر 70 ميليون دلار حکايت ميکند. ساختفيلم کوروش در حالي در آستانهکليد خوردن قرار گرفته است که طرح بحث مکتبايراني و تجليلهايي که از سويرئيس دفتر رئيس جمهور و همچنين رئيس سازمانميراث فرهنگي از اين پادشاهايران باستان به عمل آمده با واکنشهايي ازسوي برخي فعالان مذهبي وسياسيون مواجه شده است.

پس از پردهبردارياز منشور تاريخي حقوق بشرکورش، توسط دکتر احمدينژاد، در موزه ملي ايران،اهالي هنر هفتم که بطورمعمول با مشکل کمبود سوژههاي ناب روبرو هستند رابر آن داشت تا اين فرصترا غنيمت شمرده و اين اتفاق ميمون را به سوژهايبراي ساخت انواع پروژههايسينمايي و تلويزيوني تبديل کنند.

امااين «علي معلم»، تهيهکننده ومنتقد حرفهاي سينما بود که گوي سبقت را ازديگر همکارانش ربود و مرحلهنخست كار بر روي اين اثر بينالمللي (به زعمخودش) را با امضايتوافقنامه، كارگرداني پروژه سينمايي «كوروش كبير» با«مسعود جعفريجوزاني»، كارگرداني كه در ساليان گذشته از ابتداي دهه60 تاامروز جايگاهويژهاي در آثار متعدد خود از «جادههاي سرد» و «شير سنگي»تا مجموعه عظيم«در چشم باد» را در کارنامهاش دارد، آغاز کرد.

تهيهكنندهاينپروژه در آن زمان ، جايگاه شخصيت كوروش از جهت تاريخي و ملي،پايهگذاريامپراتوري چندمليتي و بزرگ جهان، بنيانگذاري حقوق بشر و احترامبه اديان600 سال پيش از ميلاد، پذيرش اين شخصيت تاريخي از جانب اديانالهي (بخصوصذكر اين شخصيت در قرآن كريم با عنوان ذوالقرنين) و همچنينشرايط امروز جهانكه قدرتهاي بزرگ و بيتاريخ درصدد نفي جايگاه ايران درمعادلات جهانيهستند، از دلايل عمده اقدام به ساخت اين پروژه ملي عنوانکرد.

امادر همين راستا؛ به تازگي «علي معلم» از هزينه 70ميليوندلاري توليد اينفيلم عظيم تاريخي خبر داده است. اين تهيهکننده و منتقدسينما، علاوه بربيان اين مطلب، افزوده: متاسفانه هميشه دستگاه مسئوليوجود داشته که خيليبزرگ ديده شده ولي هيچوقت نتوانسته کار خاصي انجامبدهد و آن شوراي عاليانقلاب فرهنگي است؛ به شخصه هيچوقت نفهميدم اين شورامشخصا چه کار ميکند.اين تهيهکننده سينما همچنين درباره مراحل تهيه فيلم«کوروش» گفته: اينپروژه، پروژه بلند مدتي است و حداقل مطالعات آن 5/1سال بطول ميانجامد.نکته ديگر اينست که اين پروژه نيازمند سرمايهگذاريکلان است و ممکن است بهاندازه کل گردش مالي سينماي ايران هزينه ببرد.فيلم «کوروش» ممکن است 70ميليون دلار هزينه ببرد و پروژهاي نيست که بشودبه همين سادگي آن را انجامداد اگر هم در سطح پائين انجام شود. ميشود مثليکي از همين فيلمهايي کهامروز ساخته ميشود و تا رامهرمز و کرج هم بردندارد!

«معلم» همچنينخاطر نشان ساخته: تاکنون و در مسير اين پروژهنزديک به 6 هزار ايميل ازافراد مختلف دريافت کردهام که آمادگي خود رابراي کمک به اين پروژه از يکتا 100 هزار دلار اعلام کردهاند. نکته عجيباينست که هيچکدام از مسئولانفرهنگي ما تا به حال يک کلمه درباره اينپروژه اظهارنظر نکردهاند و اگر همحرفي زدهاند اين بوده که خودمان داريمچنين پروژهاي ميسازيم. مننميدانم پروژه آنها در چه حدي است.

ويهمچنين درباره پيشبينياشاز کسب موفقيت توسط فيلم «بدرود بغداد» نمايندهايران در اسکار نيز به مهرگفته: تصور نميکنم موفقيتي حاصل شود چون اينقضيه نه تنها از راه منطقياشپيش نرفت و کارشناسي نشد بلکه فيلم همقرباني شد. «بدرود بغداد» فيلم خوبياست ولي شکل اسکاري ندارد. «معلم»همچنين در پايان تصريح کرده: جالب استپارسال فيلم «بدرود بغداد» را دربخش مسابقه جشنواره فيلم فجر راه ندادند وگفتند دليل اين کار اينست که«بدرود بغداد» يک فيلم تجربي است. اين فيلمتجربي امروز نماينده سينمايحرفهاي ايران در اسکار شده است.