ويكلي استاندارد: انقلاب خميني محور هر روز در خاورميانه قدرتمندتر مي شود (خبر ويژه)


سفر سعد حريري به دژ اقتدار شيعه (ايران) نشان داد در رقابت بر سر سرنوشت لبنان بايد زنگ درهاي تهران را فشار دهيد.
اينتحليل را هفته نامه آمريكايي و نومحافظه كار ويكلي استاندارد عنوان كرد.اين نشريه با انتقاد از ناكارآمدي سياست دولت هاي بوش و اوباما در قباللبنان مي نويسد: بازديد نخست وزير لبنان از تهران شايد پاسخي باشد بهديدار 2 ماه پيش احمدي نژاد از لبنان اما از خلال اين رفت و آمدها مي توانفهميد لبنان چيزي جز حياط خلوت ايران نيست. سفر احمدي نژاد به بيروتبالاخره چشم دولت اوباما را به اين حقيقت گشود كه سياست آمريكا در برابرلبنان ايراد دارد. معاون وزير امور خارجه در امور شرق نزديك، جفري فلتمناز سوي كاخ سفيد به لبنان و عربستان سعودي فرستاده شد تا با همپيمانانآمريكا مشورت كند و اكنون، مثل روزهاي اوج دستور كار آزادي در دولت بوش،باز لبنان به گزينه نخست واشنگتن تبديل شده است ولي شايد دولت اوبامازماني بجنبد كه كار از كار گذشته باشد. حريري، رهبر سني لبنان، با سفر خودبه دژ اقتدار شيعه نشان داده كه اگر مي خواهيد مثل بسياري از كشورهايخاورميانه، در رقابت تصميم بر سر سرنوشت لبنان شركت كنيد، بايد زنگ درهايتهران را فشار دهيد.
ويكلي استاندارد ضمن مرور سياست هاي ناكارآمد دولتاوباما و بوش مي افزايد: اكنون حزب الله متحد ايران بر لبنان فرمان ميراند. حسن نصرالله دبيركل حزب الله دوباره هشدار داده كه دست هر كس بهسلاح مقاومت دراز شود قطع خواهد شد. چشم اندازي تاريك از لبنان پيش رويماست. آنها به شدت قوي و مسلط هستند و اين را در حوادث 2 سال پيش نشاندادند. حزب الله به حركت آرام و رو به جلو ادامه مي دهد. شما مي توانيدبگوييد لبنان داراي ارزش استراتژيك زيادي نيست اما هزينه هاي استراتژيكيهم هست كه كساني كه براي لبنان در نهايت اهميتي قائل نيستند آن را از قلممي اندازند. داستان از دست دادن لبنان، تنها داستان كشور كوچكي نيست كه درگيره سياست ايران گرفتار آمده باشد، كه داستاني خوب از بي كفايتي، بيتفاوتي و در نهايت بزدلي رهبران واشنگتن، اروپا و شوراي امنيت است كه برايپشتيباني از ميانه روها در برابر دشمنان مشتركشان هيچ گامي برنمي دارند.
ويكلياستاندارد در پايان نوشت: سرمايه گذاري ايران بر حزب الله به بار نشسته وسود خوبي هم دارد. انقلاب خميني مدار مي رود تا قوي و قوي تر شود.