‪ گران بهاترین شی کشتی تایتانیک متعلق به ایران است!‏ ‬

یکترجمه فراگیر از خیام که یک صحاف مشهور انگلیسی کار صحافی آن را انجامداده، در کشتی تایتانیک بوده که این صحافی یکی از گران‎ بهاترین صحافیهابوده است.
محمدعلی فارسی، که فعالیت فیلمسازی را از سال ۱۳۶۷ در حوزهمستند سازی آغاز کرده، در گفت و گو با هفته نامه پنجره درباره ماجرایفیلمش، «حقیقت گمشده» که در جشنواره سینما حقیقت برگزیده شد توضیح دادهاست.
فارسی گفته است : "سفری کاری به لندن داشتم. آن‎جا دکتر جوزیموضوع جالبی را مطرح کردند، این‎که گرانبهاترین شی کشتی تایتانیک متعلق بهایران است! گفتند یک ترجمه فراگیر از خیام که یک صحاف مشهور انگلیسی کارصحافی آن را انجام داده، در این کشتی بوده است.
این صحافی یکی ازگران‎بهاترین صحافیها بوده که به گفته کارشناسان انگلیسی، اگر این نسخهصحافی شده همراه با کشتی تایتانیک غرق نمیشد، با پولش میشد دو منطقه ازلندن را خرید! این صحافی متأثر از نقوش ایرانی بوده.
یعنی هم محتوا وهم صحافی کتاب نسبتی با ایران داشته است. بعد از پایان کار، یک دلال کتابرا خریده و به قصد آمریکا سوار کشتی تایتانیک شده و این گنجینه ارزشمندهمراه با کشتی غرق میشود. به گفته دکتر جوزی حقیقتا در تایتانیکگرانبهاترین شیء همین کتاب بوده است. کتابی با چنین پیشینه غنی ادبی وهنری، که ادوارد فیتزجرالد ۲۵ سال از عمر خود را صرف ترجمه آن کرده بود."
ویافزوده است: "ما میخواستیم یک قصه با دو شخصیت روایت کنیم، یکی خیام ودیگری ادوارد فیتز جرالد. از دومی یک فریم عکس داشتیم و از خیام که ۹۰۰سال پیش از دنیا رفته، فقط کتابی و سنگ قبری.
بدون تردید ساختن چنینمستندی خیلی دشوار است، ما از دو شخصیت اصلی داستان چیز خاصی برای جلوتصویر بردن نداشتیم و این مهمترین مشکل ساخت چنین مستندهایی است."