ایتنا – بدافزار کوبفیس تاکنون خسارتهای مادی و معنوی بسیاری به کاربران سایتهای اینترنتی وارد کرده است.تحقیقاتاخیر نشان میدهد کرم نسبتاً قدیمی کوبفیس (Koobface) که بیشتر برای حملهبه کاربران شبکههای اجتماعی از قبیل توییتر، ببو، مایاسپیس و به ویژهفیسبوک طراحی شده است، درآمد سرشاری را روانه جیب سازندگان خود کرده است.

بهگزارش ایتنا به نقل از ایویک، بر اساس یافتههای جدید، این کرم اینترنتیفقط در فاصله زمانی ژوئن 2009 تا ژوئن 2010 بیش از دو میلیون دلار درآمدبرای نویسندگان خود به همراه داشته است.

این بررسی توسط مرکز Munk School of Global Affairs در دانشگاه تورنتو انجام شده است.

کوبفیسکه اولین بار در دسامبر سال 2008 شناسایی شد، پس از آلوده کردن رایانهها،خود را به لیست «دوستان» کاربر در فیسبوک ارسال مینماید و به همین ترتیببا گسترش دایره شیوع خود، اعضای باتنت خود را افزایش میدهد.

یکیاز نکاتی که در طراحی کوبفیس لحاظ شده این است که کرم مزبور پس از آلودهساختن رایانه، از وصل شدن آن به وبسایتهای امنیتی جلوگیری به عملمیآورد.

هکرها با استفاده از این بدافزار میتوانند دستورهای خاصی را بر رایانه قربانیان اجرا کنند.


گفتنیاست بر خلاف سالهای گذشته که هکرها بیشتر به دنبال خودنمایی و شهرتطلبیبودند، اکنون پول و درآمدزایی به هدف اصلی آنها و دیگر بزهکاران اینترنتیتبدیل شده است.

news.parseek.com