به گزارش خبرنگار جامعه جهان، خیلی ازفروشندگان یا کسانی که لباس هایی با برخی از نمادهای عجیب و غریب دارندواقعا نمی دانند که این نشانه ها، جزء نشانه های گروه شیطان پرستی اند وبه آنها فقط به چشم بدلیجات ساده و ارزان قیمتی نگاه می کنند که باعث جلبتوجه دیگران می شوند. آنها اگر بدانند معنای هرکدام از این نشانه ها چیستو پشت هر کدام از آنها چه عقاید مخوف و تاریکی وجود دارد شاید هرگز به سمتآنها نروند.

ستاره پنج پر واژگون
پنتاگرامیا همان ستاره پنج پر علامتی کهن و باستانی است که در طول تاریخ توسطمذاهب و فرقه های گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از موارداستفاده از این نماد در مراسم مخفیانه و جادوگری برای احضار ارواح شیطانیاست. این ستاره نشانگر چهار ماده حیات «آب، آتش، خاک و باد» و روحی شیطانیاست که گرداگرد آنها را احاطه کرده است.


پنتاگرامهنوز هم به عنوان شاخص اصلی رسوم پرستش جادوگران به کار می رود ضمن اینکهعامل پدید آمدن رسوم و تشریفات دیگری هم در ادیان مختلف شده است.

بافومت
یکیدیگر از نمادهای کثیف شیطان پرستی که در عرفان کابالا(عرفان یهودی) اهمیتخاصی دارد بز یا قوچی به نام بافومت است. این علامت فقط مخصوص شیطانپرستان است و در جواهرات هم بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. سر بافومتمعمولا در میان ستاره پنج پر طراحی می شود.


ستاره شش پر
هگزاگرامبه صورت دو مثلث درون هم نشان داده می شود. این سمبل قدمتی بسیار طولانیدر جادوگری دارد خصوصا کسانی که ادعا می کردند از قدرت تاریکی استفاده میکرده اند با این نماد سروکار داشته اند. در بعضی منابع این نماد را همانستاره داوود می دانند که امروزه در وسط پرچم رژیم جعلی اسرائیل دیده میشود.چشم لوسیفر
این نشانه یکی از سمبل های شیطان است که می گویند نشانه سوگواری شیطان برای آن چیزهایی است که خارج از قدرت و اراده اوست.


چشم شیطان
اینچشم را چشم شیطان می دانند و ادعا می کنند کنترل جهان را در دست دارد. ازآن در غیب گویی، پیشگویی، سحر و جادو و نفرین استفاده می شود. ادعای دیگریهم که این سمبل دارد کنترل روح و همه فسادها و انحراف هاست.آنخ
در اصل یک سمبل مصری است که ادعا می شود موجب طول عمر می شود. البته گروه های شیطان پرستی آن را موجب افزایش قدرت شهوانی می دانند.


صلیب وارونه

این سمبل در میان جواهرات و آویز گردن خیلی استفاده می شود. خوانندگان شیطان پرستی از طرفداران پروپاقرص این علامت هستند.زودیاک
ستاره 12 پری که در مراسم قدردانی از خدای کذب یا همان خدای شیطان استفاده می شود.