فرزانه غلامی دختر تهرانی که در 25 سالگی با یک مرد شیعهایتالیایی ازدواج کرد اکنون بعد از چهار سال زندگی در ایتالیا و با داشتنیک پسر این ازدواج را حادثه ای بزرگی در زندگی اش می داند.

بهگزارش سرویس زنان جهان؛ فرزانه غلامی در مورد نحوه آشنایی با همسرش میگوید: زمان دانشجویی در دانشگاه تهران زبان ایتالیایی می خواندم و با یکمجله ای که توسط شیعیان ایتالیایی چاپ می شد همکاری می کردم. همین مجلهموجب آشنایی من با حسین مورلی شد که بعد از چندی وی به تهران آمد و بیشترآشنا شدیم.


فرزانه ادامه می دهد: زمانیکه من با همسرمآشنا شدم 7 سال از مسلمان شدن وی می گذشت؛ او تنها فرد مسلمان در خانوادهاش بود و خانواده اصیلی داشت، با تحقیقی که در مورد او و خانواده اش ازطریق دوستانم داشتم و همچنین بعد از تاتید از طرف خانواده ام در سفر یکماهه ای که همراه با مادرم به ایتالیا داشتم با وی ازدواج کردم.

فرزانهغلامی در مورد تاثیر این ازدواج بر دینش می گوید: بعد از ازدواج اسلام منفعال تر و انقلابی تر شد، وقتی به عنوان یک مسلمان از محیط خودم جدا شدم ووارد اروپای سراسر فساد و کفر شدم تصمیم گرفتم اسلام خود را جدی تر بهمرحله عمل برسانم.(فرزانه غلامه همراه با حسین مورلی در حال مصاحبه با مجله زن روز)

همسرفرزانه غلامی، درباره دلیل انتخاب یک دختر ایرانی و شیعه به عنوان همسر میگوید: وقتی مسلمان و شیعه شدم دوست داشتم با یک دختر مسلمان ازدواج کنم،بر همین اساس طبیعتا باید همسرم را از دختران شیعه پاکستانی، لبنایی و یاایرانی انتخاب می کردم البته بیشترین چیزی که مدنظرم بود تعهد به اسلام واخلاق مذهبی بود نه فقط ایرانی بودن، اما الان از ازدواج با یک دخترایرانی خوشحالم.

حسین مورلی درباره حجاب می گوید: حجاب به نظر منانفجار نور است در ظلمت غرب، به نظر من مردها خیلی بهتر فلسفه حجاب را درکمی کنند تا خود خانم ها. در غرب وقتی خانم ها باحجاب هستند مانند نوری درظلمت و تاریکی آنجا هستند.

وی می افزاد: از اینکه در ایران وبخصوص در تهران بعضی خانم ها را بدحجاب می بینم واقعا متاسف می شوم زیرابه نظرم قدر حجاب را خوب نمی دانند.