بنا بر تحقیقات محققان آمریکایی هر سالهحدود يک ميليون دختر نوجوان در آمريکا باردار ميشوند که بالاترين ميزانبارداري نوجوانان در جهان صنعتي به شمار ميرود.

به گزارشسرویس زنان جهان؛ هر سال 12 درصد زنان 15 تا 19 ساله (21 درصد از آنهاييکه آميزش جنسي داشتهاند) باردار ميشوند. 50 درصد اين بارداريها بهزايمان، 35 درصد به سقط جنين و حدود 14 درصد به سقط غيرعمد منتهي ميشوند.

بر اساس همین گزارش در طي سه دهۀ گذشته در آمریکا به تعدادنوجواناني که رابطۀ جنسي داشتهاند، افزوده شده است. در نيمۀ دهۀ 50 فقط27 درصد دختران تا 18 سالگي آميزش جنسي داشتند، و اين رقم در سال 1988 به56 درصد - که يکچهارم آنها پانزدهساله بودند - رسيده است.

از نظر این پژوهشگران عوامل بسياري، از سن پايين بلوغ جنسي دختران تا تضعيف هنجارهاي فرهنگي، در اين روند مؤثر هستند.

اینمحققان خواستار این شدند که ازدواج به عنوان نهاد اجتماعي محکمي از نو بناشود. زیرا همانطور که هنجارهاي فرهنگي ميتوانند کنار گذاشته شده، حذفشده و منسوخ اعلام شوند، همانطور هم ميتوانند بازسازي شوند.

محققانآمریکایی افزودند مشاوران ازدواج، درمانگران خانواده و آموزگاران زندگيخانوادگي ميتوانند طرفداري از ازدواج را با تأکيد بر ضروريات ازدواج،حداقل به اندازه نيازهاي مراجعانشان، آغاز کنند. زیرا فشار ميتواند درجهتي باشد که از فريبندگي سبکهاي جايگزين زندگي و بيبند و باري جنسيبکاهد.

پژوهشگران با اعلام این که نظام اجتماعي در آمريکا رو به ويراني پيش ميرود، سياستهاي دولتي را در اصلاح این وضعیت خواستار شدند.