آخرین نیوز: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي دراطلاعيهاي از ناکامي تلاش ضدانقلاب براي ربايش هواپيماي جمهوري اسلامي درمسير تهران- دمشق خبر داد.
به گزارش ايسنا در بخشي از اين اطلاعيهآمده است: با اقدام قاطع و به موقع گارد امنيت پرواز سپاه پاسداران انقلاباسلامي و هوشياري کروي پرواز، تلاش يکي ازعناصر وابسته به ضدانقلاب برايربودن هواپيماي جمهوري اسلامي ايران در مسير تهران- دمشق ناکام ماند.
درآخرين ساعات شب گذشته و طي پرواز شماره 517 شرکت هواپيمايي ايران اير درمسير تهران- دمشق، فردي با هويت مشخص و از عناصر وابسته به ضد انقلاب باايجاد رعب و وحشت درون پرواز و در بين مسافرين با ادعاي بمبگذاري و انجاممقدمات اوليه قصد ربايش اين هواپيما به مقصد مورد نظر را داشت.
ايناطلاعيه در ادامه با اشاره به عمليات نيروهاي حفاظت هواپيمايي سپاه درمقابله با اين فرد آورده است: پس از دستگيري عامل اجراي نقشه هواپيماربايي و انجام اقدامات تاميني لازم توسط نيروهاي متخصص امنيتي، هواپيمايمذکور با انجام مسافرگيري به مقصد تهران بازگشت.
به گزارش ايسنا بهنقل از سپاه نيوز در پايان اين اطلاعيه خاطرنشان شده است: پرونده موضوع بهمراجع ذي صلاح تحويل داده شده و در حال رسيدگي است.