بهگزارش شیعه آنلاین به نقل از فارس، مدير اجرايي يکي از بانکهاي اسلاميانگليس اعلام کرد: اگرچه در 6 ماه گذشته در انگليس صنعت بانکداري اسلاميبه ندرت به چشم ميآمد اما اکنون محصولات متنوعي از اين صنعت در دسترس است.
اسلاميکفايننس اينداستري نيوز سنترن وشت ريچارد توماس، مدير اجرايي بانک "گيتهوث" اظهار داشت: ما شاهد مبادلات تجاري بيشتري در 6 ماهه گذشته نسبت به 3سال گذشته بودهايم.
وي در ادامه افزود: اين تجارت نه تنها در انگليس واروپا بلکه در بازارهاي جديد آفريقا و در جمهوريهاي شوروي سابق در حالرشد سريع است.
توماس تصريح کرد: پيش از اين در مورد رشد بالقوه اينصنعت صحبت ميشد اما هماکنون شاهد اين اتفاق و تغيير تأثيرگذار در اينفعاليت هستيم.
مدير اجرايي بانک "گيتهوث" تشريح کرد: در يک سال گذشتهبازار راکد بود اما اکنون اينگونه نيست و ما بسيار وارد اين تجارت شدهايمو مجبور خواهيم بود منابع انساني را براي همراه شدن با اين جريان توسعهدهيم؛ همچنين ما نيازمند همکاري با ديگر بانکها به منظور يافتن تقاضاهايآنها هستيم.
وي با توضيح اينکه زماني که جهان به صنعت بانکداري اسلاميبا توجه به سرمايه حدوداً 3/1 تريليون دلاري آن ايمان آورد، اظهار داشت:پس از رشد سريع اين صنعت احساس کردم اين صنعت به طور قابل ملاحظهايبزرگتر از آن است که ميشناختم.
ريچارد توماس تصريح کرد: اين رقم تنهامبادلات بانکي را نشان ميدهد و شامل تجارتهاي شريعتمدار که خانوادههاو شرکتها انجام ميدهند، نيست.
مدير اجرايي بانک "گيت هوث" گفت:هنگامي که وسعت بازار را درنظر بگيريم، توان رشد بيشتر، چشمگير است چراکهماليه اسلامي هنوز در حدود 5/0 صنعت اقتصاد سنتي است.
سمير ادبي، شريکبحريني Ernst & Young و کارشناس ماليه اسلامي نيز معتقد است: ماليهاسلامي در حال رشد است اما بعيد است به رشدي برابر با رشد چند سال گذشتهدست يابد.
وي با توضيح اينکه بدون شک ماليه اسلامي در رکود اقتصاديجهاني زيان ديده است، ميافزايد: سال 2011 همچنان سال سختي خواهد بود امامي توانيم انتظار رشد را به ويژه در بانکداري خرد و گروهي داشته باشيم.
بانک "گيت هوث" يک بانک انگليسي است که خدمات ماليه اسلامي نيز ارائه ميدهد.