مردم یکی از روستایی در چین برای تراشیدن مو با داساستفاده می کند. به نظر میرسد که اینکار بسیار خطرناک باشد، بدون شک کسیکه می خواهد موهای خود را کوتاه کند، آرایشگری را انتخاب میکند که تجربهقوی داشته باشد


_________________