دانشمندان اعلام کردند راز موفقیت هنری هنرمندانمشهوری مانند پیکاسو و لئوناردو داوینچی در پس ابتلا به اختلالی به نامخوانش پریشی (Dyselexia) نهفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر،دانشمندان می گویند این هنرمندان مشهور به این اختلال که از هر 12 کودکیکی را تحت تاثیر خود قرار می دهد، مبتلا بوده و توانایی مشاهده درست واژههای نگاشته شده را نداشتند و این ناتوانی عامل وجود تفاوت میان دستنوشتههای درهم و خط خطی و شاهکارهای هنری است که از آنها به جا مانده است.


دانشمنداندانشگاه میدلسکس باور دارند این رویداد می تواند اسرار نهفته در پس موفقیتآثار هنری مانند لبخند مونالیزا را شرح دهد. آنها برای بررسی این اثر، برروی توانایی های بینایی-فضایی، توانایی که پردازش اطلاعات سه بعدی را بهعهده دارد، 41 مرد و زن آزمایش کردند. این توانایی در ایجاد نبوغ هنری درمیان افراد مختلف بسیار ضروری است.


نیمیاز داوطلبان حاضر در این مطالعات مبتلا به خوانش پریشی بودند و از این رودر هجی کردن، خواندن و نوشتن دچار مشکل بودند. محققان دریافتند افرادمبتلا به این اختلال در بسیاری از آزمایشها از جمله تست به یاد آوردنتصاویر، نسبت به دیگران عملکرد بهتری دارند. این افراد همچنین در مسیریابیدر میان شهری مجازی و سه بعدی توانایی قالب توجهی از خود نشان می دادند.

براساس گزارش تلگراف، از این رو محققان به این نتیجه رسیدند افراد مبتلا بهخوانش پریشی از درک فضایی بالاتری برخوردارند. به گفته "نیکولا برنزویک"از محققان حاضر در این پروژه، بسیاری از افراد خوانش پریش ترجیح می دهندکارهای خود را با فکر کردن و عمل کردن انجام دهند تا حرف زدن درباره آن.این رفتار می تواند در افراد خوانش پریش مهارتهای جدیدی را به وجود آوردکه این مهارتها زمینه ساز موفقیت آنها در خلق آثار هنری و خلاقانه خواهدبود.

خبرگزاري مهر