[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]- نیروی دریایی آمریکا در دستورالعملی رسمی از کلیه نیروهای خود خواستهاز نام مجعول خلیج عربی به جای نام خلیج فارس استفاده کنند.

نیرویدریایی آمریکا در دستورالعملی رسمی از کلیه نیروهای خود خواسته از ناممجعول خلیج عربی به جای نام خلیج فارس استفاده کنند و هر جا چنینعبارتی را دیدند، متوجه باشند که معادل جدید خلیج فارس است!
درقسمت راهنمای این دستورالعمل که در پایگاه اینترنتی این نیرو قرار گرفته،به تشریح و توضیح برخی کلماتی پرداخته شده که یکی از این کلمات، عبارتمجعولی است که طی سالهای اخیر از سوی برخی کشورهای عربی برای نام بردن ازنام چندهزار ساله "خلیج فارس" مورد استفاده قرار میگیرد.
نیروی دریاییآمریکا نیز در حالی که تمام نقشههای کشورهای غربی از صدها سال گذشته، نام"خلیج فارس" را برای منطقه دریایی جنوب ایران به کار بردهاند، عنوان کردهکه خلیج عربی معادل جدید خلیج فارس است و باید به جای این عبارت بهکار گرفته شود.

در ابتدای این دستورالعمل آمده است که کلیهنویسندگان و ویرایشکنندگان نامههای تبادل شده در نیروی دریایی، باید بهنکات این دستورالعمل توجه داشته و آن را دنبال کنند.

این درحالیستکه ایالات متحده از زمان تاسیس خود که ۳۰۰ سال از آن تاریخ نمیگذرد، درنقشههای خود نام تاریخی "خلیج فارس" را برای این منطقه استفاده کرده است.

برخیگمانهزنیها از این موضوع حکایت دارد که دستورالعمل مذکور، پس از عقدقراردادهای کلان نظامی میان ایالات متحده و برخی دول عربی در خلیج فارسصورت گرفته است.

در حالی که ایالات متحده تلاش میکند خود را دوستملت ایران و دشمن دولت معرفی کند، این تلاش آمریکا برای تحریف واژهای باقدمت چندهزار ساله که ایرانیان تعصب خاصی روی آن دارند، نشان میدهد کهچنین ادعاهایی کاربردهایی کاملاً تبلیغاتی دارند و دشمنی آمریکا با ایران،به خاطر روحیات ظلمستیزانه مردم این کشور است.