[JUSTIFY]گفتنی است در حال حاضر ایرانهمکاریهای مختلفی را در زمینههای ساخت بیمارستان، نیروگاه و مدرسه باعراق آغاز کرده است و برای حمایت از مردم و دولت عراق در حال ساخت یکبیمارستان تخصصی 220 تختخوابی در زمینههای قلب، چشم و ارتوپدی، 17 مدرسهبا استانداردهای بینالمللی و نیروگاه 250 مگاواتی در این کشور است. مدرسهجديد در سامراء که با هزينه جمهوري اسلامي ساخته شده مورد پسند مردم اینشهر واقع نشده است و برخي از مردم اين شهر از ثبت نام کودکان خود در اينمدرسه امتناع کرده اند . [/JUSTIFY]
پايگاه اينترنتي السومريه نيوز با طرحاین ادعا نوشت : سفير جديد ايران در عراق اين مدرسه را در اوسط ماه ميلاديگذشته افتتاح کرد اما مردم نسبت به اين هديه ايران بي اعتنا هستند و نميخواهند بچه هاي خود را در آن ثبت نام کنند.
روزنامه الصباح الجديد همدر گزارشی از تعامل مردم شیعه ایران و عراق ابراز نگرانی کرد و نوشت: هياتدوستي دو ملت ايران و عراق از شش ماه پيش اقدامات خود را در اين استاناغاز کرده است و تاکنون دو بار جوانان اين استان را به سفر مجاني به ايراناعزام کرده اند .در اين دو سفر تعدادي از جوانان خصوصا دانشگاهي ها نيز بهايران رفتند.
یک عراقی که اخیرا از ایران دیدار داشته به خبرنگار اینروزنامه گفت: ايراني ها به ما ميگويند کشورشان بر خلاف ادعاي برخي مسوولانعراقي اهداف صفوي را دنبال نمي کند بلکه بر خلاف اين ادعاها سعي داردروابط متين و عميقي با کشورهاي اسلامي و حتي غيراسلامي داشته باشد.
عبدالکريمجبوري گفت : ايران تلاش مي کند به اعراب اهل سنت اطمينان بدهد. با اينوجود هرگونه وجود طرح هاي منفي ايراني عليه اعراب اهل سنت در عراق راکاملا رد و تکذيب مي کنم .

وي هرگونه انتقاد از اين سفرها راتعجب اور خواند و آن را عامل تبادل نظر ملت ها با همديگر توصيف کرد وافزود : البته اين سفرها تنها شامل اهل سنت نسيت بلکه شيعيان را هم شاملميشود . ايران تلاش دارد با همياري برخي سازمان هاي غيردولتي ازدواج صيغهرا در اين استان رواج و آن را در ميان اهل سنت خوشايند جلوه دهد.

درپايان اين گزارش امده است با اين وجود در استان صلاح الدين در شمال عراقهيجده در صد شيعيان حضور دارند که البته شيعيان عرب در دو شهر دجيل و بلدو شيعيان ترک نيز در مناطق طوزخرماتو ساکن هستند . کما اينکه شيعيان ايناستان چهار کرسي شوراي استانداري از مجموع بيست و هشت کرسي اين استانرا در دست دارند .
اکنون ایران همکاریهای مختلفی را در زمینههایساخت بیمارستان، نیروگاه و مدرسه با عراق آغاز کرده است و برای حمایت ازمردم و دولت عراق در حال ساخت یک بیمارستان تخصصی 220 تختخوابی درزمینههای قلب، چشم و ارتوپدی، 17 مدرسه با استانداردهای بینالمللی ونیروگاه 250 مگاواتی در این کشور است


.