خبرگزاري فارس: مديرعامل شركت نفت و گاز پارس از شناسايي يكي از بزرگترين لايههاي نفتي كشور در خليج فارس خبر داد.


بهگزارش خبرگزاري فارس از عسلويه به نقل از روابط عمومي نفت و گاز پارس، عليوكيلي اظهار داشت: تكميل فازهاي در دست احداث پارس جنوبي از مهمتريناولويتهاي ما در وزارت نفت است و سعي داريم با تمام امكانات و استفاده ازظرفيتهاي موجود در ساخت و بهرهبرداري از اين فازها اقدام كنيم.
وياز شناسايي يكي از بزرگترين لايههاي نفتي كشور در زير ميدان گازي فردوسيدر خليج فارس خبر داد و افزود: ذخيره نفت درجاي اين ميدان عظيم حدود 34ميليارد بشكه است.
مدير عامل نفت و گاز پارس خاطرنشان كرد: اين لايهنفتي يكي از بزرگترين لايههاي نفتي كشور به شمار ميرود و در زير مخزنگازي فردوسي قرار دارد و هماكنون حفر چاه توصيفي به منظور تكميلارزيابيها در دست انجام است.
وكيلي همچنين از نتايج جديد اكتشاف درلايه نفتي پارس جنوبي خبر داد و تصريح كرد: با مطالعاتي كه به تازگي انجامشده، مشخص شد گستره اين لايه نفتي بيش از ميزان اعلام شده است.
ويادامه داد: تمام فازهاي پارس جنوبي تا پايان سال 1393 و اوايل سال 1394 بهبهرهبرداري ميرسند و بر اساس برآوردهاي صورت گرفته، درآمد سالانه اينفازها پس از بهرهبرداري كامل به 100 ميليارد دلار ميرسد.
اين مقاممسئول يادآور شد: نوعي همدلي و همكاري همهجانبه از سوي تمام دستگاههابراي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در دست انجام است و هماكنون مقامهايعالي كشور پيشرفت اجراي طرحهاي توسعه پارس جنوبي را لحظه به لحظه دنبال واز تلاشهاي متخصصان صنعت نفت در اين زمينه پشتيباني ميكنند.
وكيلياضافه كرد: شركت نفت و گاز پارس تا كنون براي تامين مالي طرحهاي توسعهپارس جنوبي 4 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي فروخته است.
ويافزود: سهميه شركت ملي نفت ايران از عرضه اوراق مشاركت ريالي براي امسال 3هزار ميليارد تومان بود كه به دستور وزير نفت تمام آن به پروژههاي پارسجنوبي اختصاص يافت، همچنين به دستور مسعود ميركاظمي، حدود هزار و 150ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي ديگر نيز از سهميه ساير شركتها بهتوسعه پارس جنوبي اختصاص يافت.
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس بيانداشت: حجم اوراق مشاركت ارزي پيشبيني شده براي تامين مالي پروژههاي شركتملي نفت ايران حدود پنج ميليارد يورو است كه قرار بود از اين ميزان،3ميليارد يورو به طرحهاي شركت نفت و گاز پارس اختصاص يابد كه اين ميزان به5 ميليارد يورو افزايش يافته است.
وكيلي گفت: همه بايد دست به دست هم بدهيم و براي موفقيت در پارس جنوبي تلاش كنيم.