«خليده تومی»، وزير فرهنگ الجزاير، از توليد 60 فيلم جديد با موضوع«تلمسان؛ پايتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2011 ميلادی» خبر داد. [JUSTIFY]بهگزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از خبرگزاری رسمی كويت(كونا)،خليده تومی در اين باره گفت: محوريت اين فيلمهای تاريخی، شخصيتهایاسلامی است كه در رشد و توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی تأثيرگذار بودهاند ودر اين فيلمها، آثار تاريخی اسلامی شهرهای مناطق مختلف الجزاير معرفیمیشوند. ازسوی ديگر، اداره فرهنگ استان تلمسان در بيانيهای اعلام كرد: برنامهها وفعاليتهای فرهنگی انتخاب شهر تلمسان، بهعنوان پايتخت فرهنگی جهان اسلامدر سال 2011 ميلادی از ماه «ژانويه»(دیماه) آغاز میشود و حدود 37 فيلممستند با اين موضوع نمايش داده خواهد شد. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]دراين بيانيه آمده است: فيلمهای كوتاه، بلند و مستندی كه سال آينده ميلادیبهمناسبت انتخاب تلمسان بهعنوان پايتخت فرهنگی جهان اسلام پخش میشود،جوانب مختلف فرهنگی، فكری و هنری اين شهر را تبيين و جهانيان را با آثارمتمدنانه اين شهر در عرصههای مختلف علوم، مهندسی معماری، هنرهای مختلف وصنايع دستی آشنا میكند. ادارهفرهنگ استان تلمسان الجزاير در اين بيانيه تأكيد كرد: زندگینامه و بررسیآثار شخصيتهای علمی، دينی، هنری و تاريخی تلمسان از جمله «محمد ديب»،نويسنده و اديب مشهور الجزاير از ديگر موضوعات اين فيلمها را تشكيلمیدهد. [/JUSTIFY]