هفدهمينهمايش بينالمللی سالانه بانكداری اسلامی با مشاركت 1200 كارشناس وصاحبنظر علم اقتصاد از 50 كشور جهان در شهر منامه، پايتخت بحرين، افتتاحشد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) به نقل از روزنامهبينالمللی «دار الحياة»، اين همايش با نظارت «خليفه بن سلمان آل خليفه»،نخستوزير بحرين و با حمايت بانك مركزی اين كشور برگزار خواهد شد و تافردا، دوم آذرماه، ادامه دارد.
عنوان همايش «ايجاد الگوی جديد توسعه؛بانكداری اسلامی و چشمانداز جديد اقتصاد جهانی» است و از طريق جلسات وكارگاههای آموزشی اين همايش، چالشها و فرصتهای پيش روی سرمايهگذاریاسلامی و تأثيرات بحران اقتصادی جهان مورد بحث و بررسی قرار میگيرد.تبادل تجربيات ميان فعالان عرصه اقتصاد اسلامی، رشد بخش سرمايهگذاریاسلامی، بررسی واقعيتهای جديد نظام مالی جهان و پيامدها و تأثيرات آن درحوزه بانكداری اسلامی از ديگر محورهای اين همايش است.