آخرین نیوز: یک منبع دیپلماتیک کویتی، ناگفته ای از سفر سه سال پیش جرج بوش رییس جمهور سابق آمریکا به کویت را مطرح کرد.
بهگزارش عصر ایران وی که نخواست نامش ذکر شود، گفت: «سه سال پیش جرج بوشسفری به کویت داشت. او در این سفر با صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویتنیز دیداری داشت که در آن مسایل منطقه، وضعیت نظامیان آمریکا در کویت ومهم تر از همه، طرح بوش برای حمله به ایران مورد ارزیابی قرار گرفت.»
اینمقام کویتی افزود: «سفر بوش مصادف بود با ایام محرم و سوگواری شیعیان برایامام سوم شان حسین علیه السلام که نواده پیامبر اسلام است.»
بوش درملاقات با امیر کویت نظر وی درباره حمله به ایران را می پرسد و او نیزبلافاصله به رییس جمهور آمریکا می گوید: «اگر موافق باشی تو را به مناطقشیعیان کویت می برم تا ببینی آنها بعد از ۱۳۰۰ سال، هنوز برای کشته شدنیکی از رهبران خود سوگوار و خشمگین اند. حمله به ایران نیز چنین تبعاتیخواهد داشت و ایرانی ها که عمدتا شیعه هستند تا همیشه تاریخ در اندیشهانتقام از شما خواهند بود؛ آنها با بقیه فرق دارند و بهتر است با ایرانیها در نیفتی.»