مشترکانی که چند شماره همراه اول دارند میتوانند آن شمارهها را بهصورتیکجا در این سیمکارت داشته باشند که هزینه این سیمکارت ۵ هزار تومانبوده و برروی قبض مشترک محاسبه میشود.
ایسنا: سیمکارت ۵شمارهییهمراه اول را از جمله مهمترین سرویسهایی بود که در نمایشگاه تلکام امسالبا استقبال زیادی مواجه شد؛ مشترکانی که چند شماره همراه اول دارندمیتوانند آن شمارهها را بهصورت یکجا در این سیمکارت داشته باشند کههزینه این سیمکارت ۵ هزار تومان بوده و برروی قبض مشترک محاسبه میشود.
آقاجانی– مدیر کل روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران – اظهار کرد: همراه اولامسال با سرویسهای جدیدتری در نمایشگاه تلکام شرکت کرده و بسترها وزیرساختهای فنی خود را توسعه داده است.
به گفته او در تلکام امسالتعداد شرکتهای داخلی که با همراه اول حضور یافتند به ۲۷ شرکت افزایشیافته و سه شرکت خارجی نیز در تلکام به همراه ما حضور داشتند که امکانارائه سرویسهای جدیدی که به صورت آزمایشی در دست داریم میتواند توسط اینشرکتها انجام شود.
وی با بیان اینکه در حوزه نمایشگاهی مهمترینخدمت ما جیرینگ همراه اول بود اظهار کرد: این سرویس با استقبال زیادیمواجه شد به این صورت که به صورت آزمایشی سیمکارت مشترکان همراه اول درنمایشگاه شارژ ریالی شده و توانستند از محصولات پگاه، کاله و زمزم در داخلنمایشگاه خریداری کنند. توسعه این سرویس مانند دستگاه پز کلیه علمیاتبانکی را در اختیار مشترکان همراه اول خواهد گذاشت که این سرویس تا حدودیک ماه آینده به صورت قطعی راهاندازی میشود.
آقاجانی با اشاره بهتقویت و افزایش ظرفیت سرویسهایی مثل GPRS ،MMS و دیگر سرویسها گفت:ظرفیت انتقال اطلاعات سرویس SMS نیز تا چند ماه آینده به چهار برابرافزایش مییابد و به طور کلی سیاست شرکت بر این است که سرویسهای جدید راایجاد و زیرساختهای ارتباطی را نیز توسعه دهد؛ به عنوان مثال سرویس تبدیلسیمکارتهای دائمی به نوع اعتباری در سفرهای خارج از کشور را در دستداریم که از این طریق مشترکان همراه اول به صورت اتوماتیک میتوانند تاسقف ودیعه از اعتبارشان در خارج از کشور استفاده کنند.