هر چند غربی ها تلاش دارند به گونه ای وانمود کنند که تحریم ها به شدتاقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است، اما شواهد حکایت از آن دارد که،آمریکا و کشورهای اروپایی همپیمانش به شدت در پی ارزیابی جامعه ایران درخصوص نگرش مردم نسبت به این موضوع و تاثیرات احتمالی تحریم ها هستند.

[JUSTIFY][HIGHLIGHT=#974806]به گزارش تابناک، [/HIGHLIGHT]سرویسهای امنیتی و اطلاعاتی غربی در اقدامی گسترده تلاش خود را برای تخلیهاطلاعاتی شهروندان ایرانی در سطوح مختلف کلید زده و در این مسیر از همهابزارها استفاده می کنند. بررسی های ما نشان می دهد که غربی ها اخیرا و پساز آنکه نتایج پیش بینی شده خود از اعمال تحریم های گسترده علیه ایران رابه طور عینی مشاهده نکرده اند، در پی جمع آوری اطلاعات از اقشار و لایههای مختلف اجتماعی کشورمان برای ارزیابی نتایج این تحریم ها بر آمده اند.

برهمین پایه، عوامل سرویس های اطلاعاتی غرب با روش هایی چون؛ ارتباط گیری بااساتید و کارشناسان ایرانی به بهانه تحلیل آنها از تاثیر تحریم ها، دادنفراخوان های بین المللی مقاله با موضوع هایی که به تحریم ایران مرتبط است،طرح بحث تاثیر تحریم ایران در چت روم ها، ارتباط گیری با توریست هایایرانی و همچنین گفتگوهای دوستانه توریست های غربی با شهروندان ایرانی،طرح موضوع با تجار و بازرگانان ایرانی و مواردی از این دست، تلاش دارند تابه درکی عینی از تاثیر تحریم ها علیه ایران دست پیدا کنند.

اینگزارش می افزاید: در این میان یکی از شگردهای غربی ها گرفتن ژست منتقد غربو ضدیت با سیاست های آمریکا برای ایجاد فضای روانی دوستانه با شهروندانایرانی است تا آنها به گونه ای صمیمانه تر درباره این موضوع سخن برانند.شواهد نشان می دهد که این طرح به شکل گسترده ای کلید خورده و هر ایرانی درهر جایگاهی می تواند مورد هدف برای این پروژه تخلیه اطلاعاتی باشد.

البتهباید یادآور شد که هرچند به طور طبیعی و با توجه به پیوستگی اقتصادی و حجمبالای تبادلات چند جانبه در جامعه جهانی، بدون شک تحریم بر روی اقتصاد وزندگی مردمان هر کشوری با هر درجه ای از توسعه یافتگی تاثیراتی خواهدداشت، اما آنچه مهم است درک این موضوع است که هموطنان ما باید با حساسیت ودقت بالایی میان منافع ملی و مسائل داخلی کشور تمایز قائل شوند. توجه بهاینکه طرح هر موضوعی درباره اوضاع داخلی کشورمان با بیگانگان ـ حتی درگفتگویی دوستانه ـ موضوعیت ندارد.

به عبارتی، موضوعات و مشکلاتداخلی کشور همانند مسائل درونی یک خانواده است که عموما افراد تمایلی بهابراز آن نزد اغیار ندارند، لذا این موضوع در سطحی کلان تر، در خصوصموضوعات ملی نیز صدق می کند زیرا مرور تاریخ کشورمان نشان می دهد کهبیگانگان در هیچ برهه ای و یا در ارتباط با موضوعی خیرخواه ملت ایراننبوده اند.

البته باید یادآور شد که امانت داری در خصوص موضوعاتملی که اهمیت بین المللی می یابد نافی نقد شرایط و توصیه به مسئولین برایمدیریت بهتر شرایط موجود نیست، اما باید مراقب بود که نقد و ارزیابی هایما معبری برای دستیابی بیگانگان به اطلاعات و وضعیت ملی ما نباشد. [/JUSTIFY]