پیاده روی به هنگام صبح مناسب است زیرا اگر شما بعد از پیاده روی بهمنزلتان برگردید میتوانید دوش بگیرید و این کار به از بین رفتن چربیهایتان کمک شایانی می کند و یا اگر شما شاغل هستید و مدت زمانی را برایپیاده روی در صبح تا محل کارتان اختـــصــاص میدهید باعث میشـــودشمـــا دارای روحیه شادتری باشید و روز خود را با آرامش و آسودگی بیشتریآغاز کنید و چون بعد از ورزش که شما به صورت پیـــاده روی انــــجـــــامداده ایــــــــد گــــرسنـــــه می شـویــد، صبحانه ای که میل می کنیداثر فوق العاده مثبتی را بـــر بدن شــما می گـذارد. پیــاده روی در صبحهیچ گونه اختلالی بر روی سلامتی شما و خوابتان ایجاد نمی کـــــنـــــدچــون شــمــا بـــیـــــدار شــــده ایـــــــد و بعد شروع به ورزش کردهاید و خوابتان تکمیل شـــــده اســـــت امـــــا ا گـــــر قـــبــــل ازخـــواب پـــیــــاده روی کنید، چــون بــــه زمان استراحت وخــــوابشـــمـــــا نـــزدیــــــک اســــــت ممـــکـــن اســــت درخوابتــــاندچـار مشــکـــــلـــی شـــویـــد ونــتـــوانـــیـــد به راحتی بخوابیدو مشــکلی در خوابتان به وجود آید، زیرا در هنگام شب و استراحت باید ریتمقلبتان آرام باشد تا قلب بتواند آرامش خود را بازیابد و اگر شما زیـــــادپـــیـــــاده روی کنــــیــــد قلبـــتـــان خوب استراحت نـــکــــــردهو در فـــــردای آن روز خـــــســـــتــــــه اســــت.

امـــا بعضیاز افراد هنگامی که در روز ورزش وپیاده روی میکنند چون از خواب بیدارشدهاند ممکن است نتوانند به خوبی ورزش کنند زیرا هـــنــوز درحـــال وهــــوای خــــواب هستند و شاید حتـــی در هنــگام پــیـــاده روی، دم وبـــــازدم را به خوبی انجام ندهند و در چند روز آینده برای آنها مشکلاتتنفسی پیش آید و دلیل این امر را به پیـــــاده روی خـودمــــعـــــکــــــوس کنـــنـــد،گرچه این موضوع به پیاده روی مربوط استاما دلیل اصلی آن به همیــن نـحو بود که تــوضیـــح داده شد. در صبح شمامجبور هستید که به تنهایی بـــــه پــــیـــــاده روی بــــرویـــــدزیـــرا اگـــر شـاغـــل نباشــیـــد تمام افراد خانواده بــه مـــحلکارشــان رفتــه انــــد و اگر هم شاغل باشید هرکسی به محل کارش می روداما هــــنـــــگـــامـــــــی کــــــه شــــب بـــه پیـــاده روی میروید، باعث می شــــود با خانواده یا همسر تان به پیاده روی بروید، بههمین دلیل به کمک این موضوع می توانید لحظاتی را در کنار هم باشید؛لحظاتی را که شاید در طول روز از آن بی بـــهره باشید. نکته مهمی که دراین جا وجود دارد این اســــت که پـــیــــاده روی شمــــا نبـــایــــدخیـــلــی به طول بینجامد که خسته شوید و برای دفعه بعد، دیگر انگیزه اینداشته باشید.● پیاده روی در ظهر

پیاده روی درظهر شرایط مناسب تری را دارد، زیرا شما در طول ظهر بدنتان از لحاظ دما وقابلیت در شرایط مناسبی قرار گرفته است و این قابلیت بالا را داراست وشما در این زمان می توانید بر روی پیاده روی سریع کار کنید و بدنتانکالری را بــــه ســـرعـــت از دســــت مـــــی دهـــــد، زیــرا نـــهشــــما از خواب بیدار شده اید که خسته باشید و نه بعد از این فعالیت قصداستراحت دارید بلکه برای کارهایی که در طول روز می خواهید انجام بدهیددارای انرژی بیشتری هستید.صبحانه یکی از وعده های غذایی است که برخوردنآن بسیار تاکید می شـــــود زیرا باعث شادابی هرچه بیشتر شــما میشـــود.اگـرشمــا از آن دســـتـــه از افرادی هستیــد که تا صبحانهنخــورند نمی تـــوانــنـــد هیچ کــــاری را انــــجــــام دهـــنـــــدحتـــــی پـــیــــاده روی در صبح،به شما توصیه می کنیم که نیم ساعت قبلاز اینکه به پیاده روی بروید صبحانه بخورید و بعد از آن آماده پیاده رویشوید. بلافاصله بعد از خوردن صبحانه به پیاده روی نروید حتـــمابـــایــد زمان ۳۰دقیقه سپری شده باشد.● پیاده روی به هنگام شب

تمامکالریهایی که در طول روز دریافت کــــرده ایــــــد و شــایــــــدخیــــلی از ایـــن کالــــری هـــا بــیــش از نـــیـــاز شــمابـــاشــد، می تـوانــیـــد به سادگی و با انجام پـــیــاده روی هـــایشبــــانــــه،این حالت را از بین ببرید. مــــشکلی که پــــیـــــاده رویهـــای شبانـــــه دارد همــــت افراد است، زیرا در طول روز افراد بهاندازه کافی خسته شده اند و دیگر انرژی برای پیاده روی های شبانه ندارندو بعد از مدتی ممکن است به دلیل خستگی مفرطی که در طول روز احساس می شوداز این کار پشیمان شوند. اما بهترین زمان برای پیاده روی چه زمانی است؟بهترین زمان برای پیاده روی،هر زمانی است که شما آن را ترجیح بدهید واحساس راحتی داشته باشید و بدانید مثلا در صبح،انرژی بیشتری برای انجاماین کار دارید. این موضوع از شخصی به شخص دیگر تغییر می کند و بستگی بهمیل و تمایل شما دارد.