شروع ورزش در برنامة روزانه باید به میزانی باشد که از عهدة فرد چاقبرمیآید. پس از ایجاد آمادگی جسمانی و کاهش وزن اولیه، میتوان شدت و مدتورزش را افزایش داد. حداقل سوخت مصرفی بدن برای دست یافتن به آمادگیجسمانی، ۱۰۰۰ کیلوکالری در هفته تخمین زده شده است. میزان مطلوب آن برایکاهش وزن، در حدود ۲۰۰۰ کیلوکالری در هفته است. در قدم زدن سریع، سرعتسوخت و ساز بدن به میزان چهار برابر حالت استراحت افزایش مییابد. با یکمحاسبة ساده درمییابیم که برای یک فرد ۷۰ کیلوگرمی، حداقل هفت ساعتپیادهروی در هفته لازم است.

در مورد سایر فعالیتها نیز میتوانمیزان مصرف انرژی را محاسبه کرد. با این حال، اغلب افرادی که دچار چاقیهستند آمادگی کامل برای انجام دادن مقدار تعیینشدة فعالیت بدنی راندارند. گروهی دیگر هم به علت ابتلا به امراض قلبی و پرفشاری خون از انجامدادن بسیاری از حرکات ورزشی معاف هستند. در نتیجه، شکل و مدت مناسب برایورزش در افراد چاق به توانایی و وضعیت جسمانی آنها بستگی دارد. برای مثال،هرگز به افراد چاق مبتلا به بیماریهای قلبی دویدن توصیه نمیشود.رایجترین ورزشِ درمانی برای این گروه پیادهروی است. فعالیتهای بدنیدیگری مانند دوچرخهسواری و شنا هم گاه جانشین مناسبی برای پیادهرویبهشمار میآیند.

انتخاب نوع ورزش در درجة اول به علاقة فردی شمابستگی دارد. میتوانید ترکیبی از انواع ورزشها را در برنامة خودبگنجانید. به خاطر داشته باشید که ورزشهای با شدت زیاد و مدت کم باعثبالا رفتن میزان سوخت و ساز بدن در حالت استراحت و نیز کاهش اشتهامیشوند. در حالیکه ورزشهای با شدت کم و مدت زیاد بر سوخت و ساز چربیهااثر میگذارند. تصمیمگیری در مورد شدت و مدت ورزش انتخابی به هدف پزشک وپذیرش بیمار بستگی دارد.