[JUSTIFY]آخرین نیوز: تاریخ نگارانیونانی می گویند 10 سال از فتح بابل گذشته بود که کوروش هنگام لشگرکشی بهشمال شرق ایران و در جنگ با اقوام سکاها کشته می شود.جنازه او را به دشتمرغاب(پاسارگاد)می آورند و در این بنای زیبا که به یاد او ساخته اند قرارمی دهند.البته بعضی ها اعتقاد دارند که این مقبره تنها یادگاری از اوست وجنازه این شاه هخامنش درون آن قرار ندارد. [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY]